Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) - AG Employee Benefits
Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) Nieuwe transparantieverplichtingen

Gepubliceerd op 03/02/2023

DELEN

Wet Aanvullende Pensioenen (WAP)

​​Nieuwe transparantieverplichtingen

​Op 2 februari 2023 werd de 'Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de zogenaamde Transparantiewet. We hebben toen meteen een overzicht van de belangrijkste punten van deze wet meegedeeld in dit artikel​.

Op 22-12-2023 werd de wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voorziet onder meer in een uitstel van inwerkingtreding voor verschillende bepalingen van de Transparantiewet. Deze ‘update’ van de Transparantiewet werd ondertussen opgenomen in dit artikel.​

Waarom een Transparantiewet?

Deze wet versterkt de transparantie van de informatieverschaffing over aanvullende pensioenen:

 • Identieke regels voor alle pensioeninstellingen
  Informatieverplichtingen die tot voor kort enkel golden voor pensioenfondsen (op basis van IORP II), zijn nu ook van toepassing op verzekeraars. Alle aangeslotenen hebben zo recht op dezelfde informatie. 
 • Inhoudelijke verbeteringen
  Duidelijke, kwaliteitsvolle en pertinente informatie biedt de aangeslotenen een beter zicht op hun toekomstig aanvullend pensioen.

De wijzigingen worden opgenomen in de toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet Aanvullende Pensioenen en de Wet Aanvullende Pensioenen voor Bedrijfsleiders.

De belangrijkste wijzigingen

De 'pensioenfiche' wordt het 'pensioenoverzicht'

De vernieuwde pensioenfiche, die door Sigedis opgemaakt zal worden, krijgt volgens de wet een nieuwe naam: het 'pensioenoverzicht'. Ook inhoudelijk zijn er verschillende wijzigingen. Zo moet het pensioenoverzicht diverse pensioenprojecties weergeven indien economische scenario's het resultaat kunnen beïnvloeden. Het moet ook informeren over de kosten van de voorbije 12 maanden (voor zover deze impact hebben op de rechten van de aangeslotenen) en een contact voor vragen en klachten vermelden.

Een aansluitingsdocument en transparantieverslag

Het aansluitingsdocument moet nieuwe of potentiële aangeslotenen inlichten over al hun opties, zoals de keuzes bij uitbetaling en de keuze tussen verschillende overlijdensdekkingen. Het moet hen ook informeren over de relevante kenmerken van de pensioentoezegging en of/hoe de beleggingsstrategie rekening houdt met milieu-, klimaat-, sociale en corporate governancefactoren (ESG). De aangeslotenen en inrichters zullen het transparantieverslag zonder aanvraag kunnen raadplegen. 

Informatie en uitbetaling bij pensionering 

Als pensioeninstelling hebben we de verplichting om op basis van de pensioeninformatie die we van Sigedis ontvangen, de aangeslotene ten laatste 60 dagen vóór de pensionering te informeren over zijn aanvullend pensioen, tenzij we de gegevens dan nog niet ontvangen hebben. 

De prestaties bij pensionering moeten worden uitbetaald binnen de 30 dagen na pensionering (of, wanneer dit later is, binnen de 30 dagen na ontvangst van alle noodzakelijke informatie). Voor sectorplannen geldt wel een overgangsregeling: tot 1 januari 2027 kan de termijn worden verlengd met 6 maanden als dat noodzakelijk is voor de correcte berekening van de rechten. 

Bij AG brengen we uw werknemers op de hoogte via brief. Daarnaast kunnen ze de uitbetaling van hun aanvullend pensioen vlot online aanvragen via de Digital Pension Settlement-functie (DPS) op het MyAG Employee Benefits-platform. 

Informatie en uitbetaling bij overlijden

Ook in het geval van een overlijden voorziet de wet verschillende termijnen. Zo hebben wij als pensioeninstelling 30 dagen de tijd om de begunstigde(n) op te sporen en aan te schrijven van zodra wij op de hoogte zijn van het overlijden. Ook dienen we binnen de 30 dagen na ontvangst van alle noodzakelijke informatie over te gaan tot de uitbetaling. Iets wat we uiteraard altijd zo snel mogelijk ter harte nemen.

Een (laatste) pensioenoverzicht bij tussentijdse gebeurtenissen 
(bijkomende verplichting voorzien in de wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22-12-2023)

Bij gebeurtenissen tijdens het jaar, zoals een pensionering of reserveoverdracht, voorziet de wet in een extra communicatie met een pensioenoverzicht én de lopende rekening voor de periode tussen de situatie op 1 januari van dat jaar en de betreffende gebeurtenis.

De terbeschikkingstelling van het aansluitingsdocument en transparantieverslag via mypension.be 
(bijkomende verplichting voorzien in de wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22-12-2023)

De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) moet tegen 30 juni 2024 en na advies van de Commissies voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en Zelfstandigen een template voor het aansluitingsdocument uitwerken die qua invulling en lay-out zoveel mogelijk aansluit bij het nieuwe pensioenoverzicht.​

Opheffing van enkele verplichtingen voor u als werkgever (inrichter)

Er is ook een vereenvoudiging voorzien. Zo bent u niet langer verplicht om:

 • jaarlijks het aantal IPT's mee te delen aan de FSMA, 
 • te informeren over het recht om de omvorming in een rente te vragen,
 • de verandering van pensioeninstelling en overdracht van reserves mee te delen aan de FSMA,
 • de ondernemingsraad advies te vragen over de pensioenfiche.

De wet treedt gefaseerd in werking

De mededelingsverplichtingen aan de FSMA in verband met de IPT's en de verandering van pensioeninstelling en overdracht van reserves zijn opgeheven sinds 1 januari 2023. De meeste andere bepalingen treden later in werking.


Op 22-12-2023 werd de wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voorziet onder meer in een uitstel van inwerkingtreding voor verschillende bepalingen van de Transparantiewet. 

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe data van inwerkingtreding voor de verschillende aspecten:

 

De bepalingen met betrekking ​tot …

 

 

… treden in werking op:

 

 • het uitbetalingsproces
1 ja​nuari 2025 (i.p.v. 2024)
 • het pensioenoverzicht

1 januari 2026 (i.p.v. 2024)

Het extra pensioenoverzicht bij tussentijdse gebeurtenissen treedt in werking op 1 januari 2028

 • het aansluitingsdocument (incl. de beschikbaarheid op mypension.be)
1 januari 2026 (i.p.v. 2025)
 • de info aan de rentegenieters
1 januari 2026 (i.p.v. 2025)
 • het transparantieverslag

1 januari 2027 (i.p.v. 2026)

De beschikbaarheid op mypension.be treedt in werking op 1 januari 2028

.

En verder?

We zullen u regelmatig informeren over de aanpassingen die we als gevolg van deze nieuwe wet doorvoeren en u op de hoogte brengen als er wijzigingen zijn voor u en/of uw aangesloten werknemers. 

Bovendien gaan we bij AG nog verder. Zo hebben we op 10 november 2023 een EB Atelier georganiseerd om samen met enkele werkgevers te bekijken hoe de toekomstige communicatie naar aangesloten werknemers optimaal kan verlopen, met heel wat interessante feedback. Wil u in de toekomst ook uitgenodigd worden voor een EB Atelier of een EB Lab waar u als eerste onze innovaties kan testen en uw mening kan geven over onze communicatie? Schrijf u dan zeker in.

AG blijft zich immers inzetten om transparante en duidelijke informatie te verstrekken. Via MyAG Employee Benefits hebben uw werknemers steeds een mooi én up-to-date overzicht van de voordelen die u hen als werkgever biedt, zowel via pc als via de app, die alle extralegale pensioenvoordelen extra tastbaar maakt.

Bij vragen kan u altijd terecht bij uw vertrouwde contactpersoon.


Contacteer ons