Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) - AG Employee Benefits
Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) Nieuwe transparantieverplichtingen

Gepubliceerd op 28/02/2023

DELEN

Wet Aanvullende Pensioenen (WAP)

Nieuwe transparantieverplichtingen

Op 2 februari 2023 werd de 'Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.​

Deze wet versterkt de transparantie van de informatieverschaffing over aanvullende pensioenen:

  • Identieke regels voor alle pensioeninstellingen
    Informatieverplichtingen die tot voor kort enkel golden voor pensioenfondsen (op basis van IORP II), zijn nu ook van toepassing op verzekeraars. Alle aangeslotenen hebben zo recht op dezelfde informatie. 
  • Inhoudelijke verbeteringen
    Duidelijke, kwaliteitsvolle en pertinente informatie biedt de aangeslotenen een beter zicht op hun toekomstig aanvullend pensioen.

De wijzigingen worden opgenomen in de toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet Aanvullende Pensioenen en de Wet Aanvullende Pensioenen voor Bedrijfsleiders.

De belangrijkste wijzigingen

De 'pensioenfiche' wordt het 'pensioenoverzicht'

De vernieuwde pensioenfiche, die door Sigedis opgemaakt zal worden, krijgt volgens de wet een nieuwe naam: het 'pensioenoverzicht'. Ook inhoudelijk zijn er verschillende wijzigingen. Zo moet het pensioenoverzicht diverse pensioenprojecties weergeven indien economische scenario's het resultaat kunnen beïnvloeden. Het moet ook informeren over de kosten van de voorbije 12 maanden (voor zover deze impact hebben op de rechten van de aangeslotenen) en een contact voor vragen en klachten vermelden.

Een aansluitingsdocument en transparantieverslag

Het aansluitingsdocument moet nieuwe of potentiële aangeslotenen inlichten over al hun opties, zoals de keuzes bij uitbetaling en de keuze tussen verschillende overlijdensdekkingen. Het moet hen ook informeren over de relevante kenmerken van de pensioentoezegging en of/hoe de beleggingsstrategie rekening houdt met milieu-, klimaat-, sociale en corporate governancefactoren (ESG). De aangeslotenen en inrichters zullen het transparantieverslag zonder aanvraag kunnen raadplegen. 

Informatie en uitbetaling bij pensionering 

Als pensioeninstelling hebben we de verplichting om op basis van de pensioeninformatie die we van Sigedis ontvangen, de aangeslotene ten laatste 60 dagen vóór de pensionering te informeren over zijn aanvullend pensioen, tenzij we de gegevens dan nog niet ontvangen hebben. 

De prestaties bij pensionering moeten worden uitbetaald binnen de 30 dagen na pensionering (of, wanneer dit later is, binnen de 30 dagen na ontvangst van alle noodzakelijke informatie). Voor sectorplannen geldt wel een overgangsregeling: tot 1 januari 2027 kan de termijn worden verlengd met 6 maanden als dat noodzakelijk is voor de correcte berekening van de rechten. 

Bij AG brengen we uw werknemers op de hoogte via brief. Daarnaast kunnen ze de uitbetaling van hun aanvullend pensioen vlot online aanvragen via de Digital Pension Settlement-functie (DPS) op het My Global Benefits-platform. 

Informatie en uitbetaling bij overlijden

Ook in het geval van een overlijden voorziet de wet verschillende termijnen. Zo hebben wij als pensioeninstelling 30 dagen de tijd om de begunstigde(n) op te sporen en aan te schrijven van zodra wij op de hoogte zijn van het overlijden. Ook dienen we binnen de 30 dagen na ontvangst van alle noodzakelijke informatie over te gaan tot de uitbetaling. Iets wat we uiteraard altijd zo snel mogelijk ter harte nemen.

Opheffing van enkele verplichtingen voor u als werkgever (inrichter)

Er is ook een vereenvoudiging voorzien. Zo bent u niet langer verplicht om:

  • jaarlijks het aantal IPT's mee te delen aan de FSMA, 
  • te informeren over het recht om de omvorming in een rente te vragen,
  • de verandering van pensioeninstelling en overdracht van reserves mee te delen aan de FSMA,
  • de ondernemingsraad advies te vragen over de pensioenfiche.

De wet treedt gefaseerd in werking

De mededelingsverplichtingen aan de FSMA in verband met de IPT's en de verandering van pensioeninstelling en overdracht van reserves zijn opgeheven sinds 1 januari 2023. De meeste andere bepalingen treden later in werking.
Zo zijn de bepalingen met betrekking tot het pensioenoverzicht van toepassing vanaf 1 januari 2024 en treden de bepalingen met betrekking tot het aansluitingsdocument in werking op 1 januari 2025.

En verder?

We zullen u regelmatig informeren over de aanpassingen die we als gevolg van deze nieuwe wet doorvoeren en u op de hoogte brengen als er wijzigingen zijn voor u en/of uw aangesloten werknemers. 

Zoals u ongetwijfeld weet, zet AG zich al heel wat jaren in om transparante en duidelijke informatie te verstrekken over zijn gevarieerd aanbod aan collectieve plannen (pensioen, overlijden, gewaarborgd inkomen, hospitalisatie en ambulante kosten). 

Via ons beveiligd platform My Global Benefits hebben uw werknemers steeds een mooi én up-to-date overzicht van de voordelen die u hen als werkgever biedt. Deze service zullen we in de toekomst uiteraard verder blijven aanbieden én uitbreiden. 

We zijn immers van mening dat My Global Benefits het platform bij uitstek is om uw inspanningen ten voordele van uw werknemers in de kijker te zetten. 

Bij vragen kan u altijd terecht bij uw vertrouwde contactpersoon.


Contacteer ons