Coronavirus en de verzekeringen voor uw werknemers - AG Employee Benefits

Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten
Visuele voorstelling van het coronavirus

Gepubliceerd op 20/04/2020

DELEN

Coronavirus (COVID-19): wat betekent dit voor uw verzekeringen bij AG Employee Benefits

​​​​​​​​​​​

Het coronavirus (COVID-19) zette voet aan wal in Europa en is uitgegroeid tot een pandemie. Dat leidde al tot drastische maatregelen door de Belgische overheid. We krijgen ondertussen ook heel wat vragen van werkgevers over de dekkingen van hun verzekeringen bij AG Employee Benefits. Een overzicht vindt u hieronder. 


Deze pagina wordt geüpdatet telkens er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn rond het coronavirus. ​(laatste update: 20/04/2020)

U mag uw werknemers alvast geruststellen: ook bij een epidemie of pandemie zijn ze goed beschermd. En niet alleen door de hospitalisatieverzekering.​


UPDATE: HOSPITALISATIE – LEVEN/OVERLIJDEN - GEWAARBORGD INKOMEN – Wat gebeurt er met de dekkingen van mijn verzekering(en) als mijn werknemer door de gevolgen van het coronavirus tijdelijk werkloos is?

Bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst van uw werknemer geschorst. In normale omstandigheden moet u als werkgever de tijdelijke werkloosheid van een werknemer melden aan AG, waarop de premiebetalingen worden stopgezet.
   
De omstandigheden zijn vandaag allesbehalve normaal. Daarom hoeft u ons bij een tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus (COVID-19) niet in te lichten. Dit betekent dat uw werknemers aangesloten blijven bij uw verzekeringen (aanvullend pensioen/hospitalisatie/ambulante zorgen/gewaarborgd inkomen/premievrijstelling) die u voor hen afsloot, en dat de in het contract voorziene dekkingen gewoon blijven doorlopen. De premiebetalingen worden verdergezet zoals voorzien, maar als werkgever krijgt u de mogelijkheid om de premiebetaling voor de betrokken werknemers uit te stellen tot 30 september 2020.

Momenteel lopen besprekingen tussen Assuralia en de bevoegde kabinetten en instanties om dit alles in een wetgevend kader te gieten.

Wat houdt dit in?

  • De collectieve aanvullende pensioentoezeggingen, verzekeringen gezondheidszorgen (hospitalisatie, ambulante kosten), arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (gewaarborgd inkomen, premievrijstelling) en de solidariteitstoezeggingen (o.a. in het kader van sectorplannen) zullen automatisch worden voortgezet voor de betrokken werknemers tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis. En dit zowel bij volledige als bij gedeeltelijke werkloosheid door het coronavirus. 

  • Om uw werknemers vandaag optimaal verder te beschermen, is de voortzetting van de waarborgen de standaardkeuze. Er moeten ook geen bijlagen voorzien worden aan de verschillende reglementen. U hoeft momenteel dus niets te doen, we contacteren u mocht dat nodig zijn.  

  • ​U kan de premiebetaling voor de dekkingen van uw door de coronacrisis tijdelijke werklozen uitstellen tot en met 30 september 2020. Deze mogelijkheid geldt enkel voor de periode van tijdelijke werkloosheid. Als u hiervan gebruik wil maken, vragen we u ons dit zo snel mogelijk te melden.

Bovenstaande oplossingen gelden ook voor de persoonlijke bijdragen en voor de dekkingen van de gezinsleden van betrokken werknemers die aangesloten zijn bij de aanvullende verzekeringen gezondheidszorgen en/of arbeidsongeschiktheid van de werkgever. 

We raden u aan om uw werknemers voldoende te informeren over de beslissing die u nam rond de collectieve plannen en de premiebetaling.


Kan u als werkgever afwijken van deze oplossing?

U kan als werkgever of sector de waarborgen schorsen gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus.

Als u de waarborgen wil schorsen, brengt u ons vóór 31 mei op de hoogte dat u de waarborgen wil schorsen voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis. In dat geval bespreken we samen de verdere modaliteiten en stoppen we de betreffende premieopvraging en dekkingen. Dit betekent dat als uw werknemer in deze periode een beroep wil doen op uw verzekering(en) bij AG Employee Benefits, dit geen aanleiding kan geven tot een terugbetaling of andere tussenkomst. Hou ook rekening met de formaliteiten en alle wettelijke verplichtingen tegenover uw werknemer, zoals het verplicht informeren over de mogelijkheid tot individuele verderzetting van de hospitalisatieverzekering (wet-Verwilghen). Breng uw werknemers dus zeker op de hoogte als u de waarborgen schorst.

Deze uitzonderlijke maatregel is er omdat deze ongeziene situatie vraagt om positieve oplossingen. Samen met u kunnen we zo uw werknemers zo goed mogelijk beschermen en geruststellen. Bovendien bespaart dit u en uw collega’s heel wat administratieve rompslomp. De maatregel geldt tot en met 30 juni 2020 en zal verder geëvalueerd worden i.f.v. de maatregelen die door de overheid genomen worden.

UPDATE: HOSPITALISATIE - LEVEN/OVERLIJDEN - GEWAARBORGD INKOMEN - Wat gebeurt er met de verzekeringsdekkingen als mijn werknemer corona-ouderschapsverlof neemt? 

Als gevolg van de coronacrisis en de sluiting van de scholen kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of een kind met een beperking jonger dan 21, nu tot 30 juni 2020 corona-ouderschapsverlof opnemen. AG beschouwt corona-ouderschapsverlof als gewoon ouderschapsverlof. Dit betekent dat de regels van het gewone ouderschapsverlof ook gelden voor corona-ouderschapsverlof.​

Breng uw werknemer op de hoogte van de mogelijke gevolgen van dit verlof voor zijn of haar verzekeringen (pensioen, overlijden, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen en premievrijstelling).​

GEZONDHEIDSZORGEN - Worden medische kosten gerelateerd aan epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus (COVID-19) gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Alle hospitalisatieverzekeringen van AG Employee Benefits betalen deze medische kosten terug. En dat voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie.

De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid. 

Als u voor uw werknemer een verzekering ambulante zorgen​ afsloot, dan zijn ook de medische kosten buiten het ziekenhuis gedekt, mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.


GEZONDHEIDSZORGEN - Worden ook de kosten voor het screenen en testen op het coronavirus terugbetaald?

Als u via AG Employee Benefits een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten voor uw werknemers, worden de kosten voor deze behandelingen terugbetaald als ze een essentieel onderdeel zijn van een curatieve behandeling, uitgevoerd door een wettelijk erkende arts en vallen onder het wettelijk kader van de Belgische Sociale Zekerheid. 

Louter preventieve screening – behalve de screening op darmkanker – valt niet binnen deze voorwaarden en is niet gedekt door onze polissen.

UPDATE: De overheid heeft instructies gegeven geen kosten aan te rekenen voor tests op COVID-19. De kosten zijn volledig ten laste van het RIZIV.

 

GEZONDHEIDSZORGEN - Een groot deel van de medische beroepen mag in deze uitzonderlijke situatie telefonisch consultaties doen bij patiënten met symptomen van besmetting door het coronavirus. Worden deze teleconsultaties terugbetaald?

Teleconsultaties worden door het RIZIV tijdelijk erkend als een specifiek type consultatie. Voor huisartsconsultaties worden de kosten rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds van de patiënt. Voor deze consultaties wordt geen remgeld of andere bijkomende kosten aangerekend. Er is dus ook geen door AG terug te betalen persoonlijk aandeel. 

Voor andere consultaties gelden de gebruikelijke terugbetalingsvoorwaarden. Zo dienen de zorgen steeds door een dokter voorgeschreven te zijn in het kader van een door het RIZIV erkend curatief traject. En hangt de uiteindelijke eventuele terugbetaling en het terugbetaalde bedrag af van het type plan (hospitalisatie of ambulante zorgen). HOSPITALISATIE - Wat als mijn werknemer door het coronavirus in quarantaine moet verblijven? Is hij/zij dan gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Als uw werknemer door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie. Dit gebeurt in principe op kosten van de plaatselijke of Belgische overheid.  

Is of wordt uw werknemer ziek en moet hij/zij – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug. 


GEZONDHEIDSZORGEN – Ziekenhuizen verplaatsen opnames voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen naar een latere datum om plaats te maken voor coronapatiënten. Wat betekent dit voor de terugbetaling van de aan deze hospitalisaties gerelateerde ambulante medische zorgen vóór de opname?

Als de geplande opname van uw werknemer door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt AG tijdelijk de ambulante kosten terug in de pré-periode van de initieel geplande opname. En ook de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten die in deze periodes werden gemaakt, worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden en als de opname al vooraf gemeld werd aan onze medische diensten (bijv. via Medi-Assistance).

Een voorbeeld: Stel dat uw werknemer een hospitalisatie gepland had op 1 april 2020, en deze door de coronamaatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 mei 2020. Als uw hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 1 maart 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 mei 2020.

We vragen wel aan uw werknemer om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum.


GEWAARBORGD INKOMEN - Wat als mijn werknemer door het coronavirus lange tijd niet kan werken? Wat gebeurt er met zijn/haar loon?

Als uw werknemer door besmetting met het coronavirus voor langere tijd ziek is en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid

  • De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt het loon verder betaald door de werkgever.
  • Nadien valt uw werknemer terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid. 
  • Als u voor hem een verz​e​kering gewaarborgd inkomen​ ​afsloot, vult AG Employee Benefits via de verzekering Income Care de betaling van het loon aan, bovenop de tussenkomst door de sociale zekerheid. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid en wat u kan doen om uw werknemer zo goed mogelijk te begeleiden. 


LEVEN/OVERLIJDEN - Wat als het toch fout loopt? Blijft de waarborg Overlijden van de groepsverzekering dan gelden?

In het extreme geval van een overlijden blijft ook de (bijkomende) overlijdensdekking van onze beroepsgebonden levensverzekeringen (aanvullend pensioen tweede pijler) van kracht. De groepsverzekeringen van AG Employee Benefits voorzien geen uitsluiting in geval van overlijden door een epidemie of pandemie. Als uw werknemer overlijdt door het coronavirus, wordt het overlijdenskapitaal zonder meer aan de voorziene begunstigde(n) uitgekeerd. 

Opgelet: Als uw werknemer langdurig ziek is en hierdoor geen loon meer ontvangt (arbeidsongeschiktheid), stopt vaak na 1 maand ook de premiebetaling voor de groepsverzekering. In dat geval valt de bijkomende waarborg overlijden weg, tenzij u voor uw werknemers een waarborg Premi​evrijstelling afsloot.

Hebt u nog andere vragen?​

  • Op My Global Benefits vindt uw werknemer de gedetailleerde waarborgen van uw verzekeringen bij AG Employee Benefits terug.

  • Hebt u een vraag over de dekkingen van uw verzekeringen? Dan kan u naast My Global Benefits altijd terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon bij AG Employee Benefits en/of uw makelaar.