Coronavirus en de verzekeringen voor uw werknemers - AG Employee Benefits
Visuele voorstelling van het coronavirus

Gepubliceerd op 26/10/2021

DELEN

Coronavirus (COVID-19): wat betekent dit voor uw verzekeringen bij AG Employee Benefits

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Het coronavirus (COVID-19) zette voet aan wal in Europa en is uitgegroeid tot een pandemie. Dat leidde al tot drastische maatregelen door de Belgische overheid. We krijgen ondertussen ook heel wat vragen van werkgevers over de dekkingen van hun verzekeringen bij AG Employee Benefits. Een overzicht vindt u hieronder. 


Deze pagina wordt geüpdatet telkens er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn rond het coronavirus. ​(laatste update: 26/10/2021)

U mag uw werknemers alvast geruststellen: ook bij een epidemie of pandemie zijn ze goed beschermd. En niet alleen door de hospitalisatieverzekering.​


HOSPITALISATIE - GEWAARBORGD INKOMEN - Als uw werknemer zich laat vaccineren tegen COVID-19, is hij dan gedekt door zijn hospitalisatieverzekering, ambulante zorg en/of gewaarborgd inkomen? 

HOSPITALISATIE - Vaccinatie (voor alle vaccins, inclusief het COVID-19-vaccin) is niet gedekt door de verzekering ambulante zorg, noch door de hospitalisatieverzekering. Als uw werknemer echter in het ziekenhuis moet worden opgenomen wegens een mogelijk probleem als gevolg van de COVID-19-vaccinatie, is deze ziekenhuisopname wel gedekt door zijn hospitalisatieverzekering.

GEWAARBORGD INKOMEN - Als uw werknemer zich liet vaccineren tegen COVID-19 en als zich na de toediening van de spuit een gebeurtenis voordoet die onder de dekking van de verzekering gewaarborgd inkomen valt en uw werknemer als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is, is hij gedekt door de verzekering gewaarborgd inkomen. 

LEVEN/OVERLIJDEN - Als uw werknemer zich liet  vaccineren tegen COVID-19 en helaas als gevolg daarvan overlijdt, kunnen zijn begunstigde(n) dan rekenen op zijn overlijdensdekking?

Als uw werknemer overlijdt als gevolg van de COVID-19-vaccinatie, ontvangen zijn begunstigde(n) zijn overlijdensuitkering.

DEKKING IN HET BUITENLAND - Wat gebeurt er met de dekking in het buitenland in de diverse zones (groen, oranje, rood)?

Indien uw werknemer een reis maakt naar het buitenland geniet hij, overeenkomstig de contractuele bepalingen een dekking ingeval van ziekte, ongeval en repatriëring.   
Het is echter heel belangrijk dat uw werknemer, zeker in de rode zones maar ook daarbuiten, altijd de instructies van de lokale en Belgische autoriteiten strikt en volledig moet opvolgen (zie https://diplomatie.belgium.be/nl) . 

De overheid wijst erop dat reizigers zich ervan bewust moeten zijn dat de nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis ster​k kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten. 
Zo betekent code rood op dit ogenblik dat reizen naar een land met deze kleurcode, sterk wordt afgeraden door de Belgische overheid of dat de autoriteiten van het land niet-essentiële reizen vanuit België verbieden of aan beperkingen (tests, quarantaine, …) onderwerpen. ​

UPDATE - HOSPITALISATIE – LEVEN/OVERLIJDEN - GEWAARBORGD INKOMEN – Wat gebeurt er met de dekkingen van mijn verzekering(en) als mijn werknemer door de gevolgen van het coronavirus tijdelijk werkloos is?

De wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen bij tijdelijke werkloosheid als gevolg van COVID-19 stelde dat uw werknemers in tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus, automatisch aangesloten bleven bij de verzekeringen (aanvullend pensioen/hospitalisatie/ambulante zorgen/gewaarborgd inkomen/premievrijstelling) die u voor hen afsloot, en dat de in het contract voorziene dekkingen behouden bleven tot 30 september 2021. Als werkgever kreeg u ook de mogelijkheid om de premiebetaling voor de betrokken werknemers uit te stellen tot 30 september 2021

Sinds 1 oktober zijn de maatregelen van deze wet niet langer van toepassing. In geval van tijdelijke werkloosheid blijven de dekkingen niet langer gehandhaafd, is uitstel van premiebetaling niet langer toegestaan en zijn de bepalingen van uw reglementen/overeenkomsten weer van toepassing.
HOSPITALISATIE - LEVEN/OVERLIJDEN - GEWAARBORGD INKOMEN - Wat gebeurt er met de verzekeringsdekkingen als mijn werknemer corona-ouderschapsverlof neemt? 

Als gevolg van de coronacrisis en de sluiting van de scholen konden ouders met een kind jonger dan 12 jaar of een kind met een beperking jonger dan 21, tot 30 september 2020 corona-ouderschapsverlof opnemen. Deze regeling werd niet meer verlengd.

AG beschouwt corona-ouderschapsverlof als gewoon ouderschapsverlof. Dit betekent dat de regels van het gewone ouderschapsverlof ook gelden voor corona-ouderschapsverlof.​

Breng uw werknemer op de hoogte van de mogelijke gevolgen van dit verlof voor zijn of haar verzekeringen (pensioen, overlijden, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen en premievrijstelling).​
 ​  

GEZONDHEIDSZORGEN - Worden medische kosten gerelateerd aan epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus (COVID-19) gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Alle hospitalisatieverzekeringen van AG Employee Benefits betalen deze medische kosten terug. En dat voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie.

De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid. 

Als u voor uw werknemer een verzekering ambulante zorgen​ afsloot, dan zijn ook de medische kosten buiten het ziekenhuis gedekt, mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.


GEZONDHEIDSZORGEN - Worden ook de kosten voor het screenen en testen op het coronavirus terugbetaald?

Als u via AG Employee Benefits een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten voor uw werknemers, worden de kosten voor deze behandelingen terugbetaald als ze een essentieel onderdeel zijn van een curatieve behandeling, uitgevoerd door een wettelijk erkende arts en vallen onder het wettelijk kader van de Belgische Sociale Zekerheid. 

Louter preventieve screening – behalve de screening op darmkanker – valt niet binnen deze voorwaarden en is niet gedekt door onze polissen.

De Hospitalisatie AG-verzekeringscontracten voorzien niet in de vergoeding van tests die in de ambulante zorg worden uitgevoerd.
Het RIZIV voorziet de terugbetaling van COVID-19 tests volgens bepaalde criteria (behalve voor een reis naar het buitenland).

Dit zijn de terugbetalingen waarin het RIZIV voorziet voor de COVID-19-testen:

  • Voor de moleculaire test (PCR): terugbetaling van 46,81 euro.
  • Voor de antilichaamtest (serologische test): terugbetaling van 9,60 euro.
  • Voor de antigeentest: terugbetaling van 16,72 euro.

Deze bedragen omvatten alle kosten in verband met de test: materiaal voor de staalafname, apparatuur, reagentia, investeringskosten, kwaliteitscontrole, personeelskosten, toezicht, beschermingsmateriaal, transportkosten, ...​


GEZONDHEIDSZORGEN - Een groot deel van de medische beroepen mag in deze uitzonderlijke situatie telefonisch consultaties doen bij patiënten met symptomen van besmetting door het coronavirus. Worden deze teleconsultaties terugbetaald?

Teleconsultaties worden door het RIZIV tijdelijk erkend als een specifiek type consultatie. Voor huisartsconsultaties worden de kosten rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds van de patiënt. Voor deze consultaties wordt geen remgeld of andere bijkomende kosten aangerekend. Er is dus ook geen door AG terug te betalen persoonlijk aandeel. 

Voor andere consultaties gelden de gebruikelijke terugbetalingsvoorwaarden. Zo dienen de zorgen steeds door een dokter voorgeschreven te zijn in het kader van een door het RIZIV erkend curatief traject. En hangt de uiteindelijke eventuele terugbetaling en het terugbetaalde bedrag af van het type plan (hospitalisatie of ambulante zorgen). HOSPITALISATIE - Wat als mijn werknemer door het coronavirus in quarantaine moet verblijven? Is hij/zij dan gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Als uw werknemer door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie. Dit gebeurt in principe op kosten van de plaatselijke of Belgische overheid.  

Is of wordt uw werknemer ziek en moet hij/zij – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug. 


GEZONDHEIDSZORGEN – Ziekenhuizen verplaatsen opnames voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen naar een latere datum om plaats te maken voor coronapatiënten. Wat betekent dit voor de terugbetaling van de aan deze hospitalisaties gerelateerde ambulante medische zorgen vóór de opname?

Als de geplande opname van uw werknemer door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt AG tijdelijk de ambulante kosten terug in de pré-periode van de initieel geplande opname. En ook de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten die in deze periodes werden gemaakt, worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden en als de opname al vooraf gemeld werd aan onze medische diensten (bijv. via Medi-Assistance).

Een voorbeeld: Stel dat uw werknemer een hospitalisatie gepland had op 15 december 2020, en deze door de coronamaatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 januari 2021. Als uw hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 15 november 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 januari 2021.

We vragen wel aan uw werknemer om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum.


GEWAARBORGD INKOMEN - Wat als mijn werknemer door het coronavirus lange tijd niet kan werken? Wat gebeurt er met zijn/haar loon?

Als uw werknemer door besmetting met het coronavirus voor langere tijd ziek is en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid

  • De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt het loon verder betaald door de werkgever.
  • Nadien valt uw werknemer terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid. 
  • Als u voor hem een verz​e​kering gewaarborgd inkomen​ ​afsloot, vult AG Employee Benefits via de verzekering Income Care de betaling van het loon aan, bovenop de tussenkomst door de sociale zekerheid. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid en wat u kan doen om uw werknemer zo goed mogelijk te begeleiden. 


LEVEN/OVERLIJDEN - Wat als het toch fout loopt? Blijft de waarborg Overlijden van de groepsverzekering dan gelden?

In het extreme geval van een overlijden blijft ook de (bijkomende) overlijdensdekking van onze beroepsgebonden levensverzekeringen (aanvullend pensioen tweede pijler) van kracht. De groepsverzekeringen van AG Employee Benefits voorzien geen uitsluiting in geval van overlijden door een epidemie of pandemie. Als uw werknemer overlijdt door het coronavirus, wordt het overlijdenskapitaal zonder meer aan de voorziene begunstigde(n) uitgekeerd. 

Opgelet: Als uw werknemer langdurig ziek is en hierdoor geen loon meer ontvangt (arbeidsongeschiktheid), stopt vaak na 1 maand ook de premiebetaling voor de groepsverzekering. In dat geval valt de bijkomende waarborg overlijden weg, tenzij u voor uw werknemers een waarborg Premi​evrijstelling afsloot.

Hebt u nog andere vragen?​

  • Op My Global Benefits vindt uw werknemer de gedetailleerde waarborgen van uw verzekeringen bij AG Employee Benefits terug.

  • Hebt u een vraag over de dekkingen van uw verzekeringen? Dan kan u naast My Global Benefits altijd terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon bij AG Employee Benefits en/of uw makelaar.