Coronavirus en de verzekeringen voor uw werknemers - AG Employee Benefits
Visuele voorstelling van het coronavirus

Gepubliceerd op 31/03/2022

DELEN

Coronavirus (COVID-19): wat betekent dit voor uw verzekeringen bij AG Employee Benefits

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Het coronavirus (COVID-19) zette voet aan wal in Europa en groeide uit tot een pandemie. Dat leidde tot drastische maatregelen door de Belgische overheid. We kregen heel wat vragen van werkgevers over de dekkingen van hun verzekeringen bij AG Employee Benefits. Een overzicht vindt u hieronder. 

Deze pagina wordt geüpdatet telkens er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn rond het coronavirus. ​(laatste update: 27/09/2022)

U mag uw werknemers geruststellen: ook bij een epidemie of pandemie zijn ze goed beschermd. En niet alleen door de hospitalisatieverzekering.​


UPDATE - HOSPITALISATIE – LEVEN/OVERLIJDEN - GEWAARBORGD INKOMEN – Wat gebeurde er met de dekkingen van mijn verzekering(en) als mijn werknemer door de gevolgen van het coronavirus tijdelijk werkloos was?

De wet van 7 mei 2020 met betrekking tot de uitzonderlijke maatregelen bij tijdelijke werkloosheid als gevolg van COVID-19 stelde dat uw werknemers in tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus, automatisch aangesloten bleven bij de verzekeringen (aanvullend pensioen/hospitalisatie/ambulante zorgen/gewaarborgd inkomen/premievrijstelling) die u voor hen afsloot, en dat de in het contract voorziene dekkingen behouden bleven tot 31 maart 2022. Als werkgever kreeg u ook de mogelijkheid om de premiebetaling voor de betrokken werknemers uit te stellen tot 31 maart 2022

De voortzetting van de pensioenopbouw en risicodekkingen in deze specifieke situatie is vastgelegd door de wet en houdt geen wijziging in van de pensioentoezegging. De wet bepaalt evenwel dat een formele aanpassing van de pensioenreglementen dient plaats te vinden tegen ten laatste 31 december 2022. De ‘Bijlage COVID-19 Pandemie’ kadert in deze verplichting. Deze bijlage omvat de uitzonderlijke maatregelen die van kracht waren tijdens de pandemie en is beperkt in de tijd. Ze wordt in AG EB Online aan elk reglement toegevoegd. Hebt u geen AG EB Online? Dan ontvangt u de bijlage via de post, met de vraag om deze toe te voegen aan de reglementen van uw pensioenplannen. 
Deze wettelijke formele aanpassing heeft enkel betrekking op de pensioenplannen. Er is dus geen enkel gevolg voor de Health Care-contracten.


HOSPITALISATIE - GEWAARBORGD INKOMEN - Als uw werknemer zich laat vaccineren tegen COVID-19, is hij dan gedekt door zijn hospitalisatieverzekering, ambulante zorg en/of gewaarborgd inkomen? 

HOSPITALISATIE - Vaccinatie (voor alle vaccins, inclusief het COVID-19-vaccin) is niet gedekt door de verzekering ambulante zorg, noch door de hospitalisatieverzekering. Als uw werknemer echter in het ziekenhuis moet worden opgenomen wegens een mogelijk probleem als gevolg van de COVID-19-vaccinatie, is deze ziekenhuisopname wel gedekt door zijn hospitalisatieverzekering.

GEWAARBORGD INKOMEN - Als uw werknemer zich liet vaccineren tegen COVID-19 en als zich na de toediening van de spuit een gebeurtenis voordoet die onder de dekking van de verzekering gewaarborgd inkomen valt en uw werknemer als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is, is hij gedekt door de verzekering gewaarborgd inkomen. 


LEVEN/OVERLIJDEN - Als uw werknemer zich liet vaccineren tegen COVID-19 en helaas als gevolg daarvan overlijdt, kunnen zijn begunstigde(n) dan rekenen op zijn overlijdensdekking?

Als uw werknemer overlijdt als gevolg van de COVID-19-vaccinatie, ontvangen zijn begunstigde(n) zijn overlijdensuitkering.


DEKKING IN HET BUITENLAND - Wat gebeurt er met de dekking in het buitenland in de diverse zones (groen, oranje, rood)?

Indien uw werknemer een reis maakt naar het buitenland geniet hij, overeenkomstig de contractuele bepalingen een dekking ingeval van ziekte, ongeval en repatriëring.   
Het is echter heel belangrijk dat uw werknemer, zeker in de rode zones maar ook daarbuiten, altijd de instructies van de lokale en Belgische autoriteiten strikt en volledig moet opvolgen (zie https://diplomatie.belgium.be/nl) . 

De overheid wijst erop dat reizigers zich ervan bewust moeten zijn dat de nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis ster​k kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten. 
Zo betekent code rood op dit ogenblik dat reizen naar een land met deze kleurcode, sterk wordt afgeraden door de Belgische overheid of dat de autoriteiten van het land niet-essentiële reizen vanuit België verbieden of aan beperkingen (tests, quarantaine, …) onderwerpen. ​


GEZONDHEIDSZORGEN - Worden medische kosten gerelateerd aan epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus (COVID-19) gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Alle hospitalisatieverzekeringen van AG Employee Benefits betalen deze medische kosten terug. En dat voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie.

De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid. 

Als u voor uw werknemer een verzekering ambulante zorgen​ afsloot, dan zijn ook de medische kosten buiten het ziekenhuis gedekt, mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.


GEZONDHEIDSZORGEN - Worden ook de kosten voor het screenen en testen op het coronavirus terugbetaald?

Als u via AG Employee Benefits een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten voor uw werknemers, worden de kosten voor deze behandelingen terugbetaald als ze een essentieel onderdeel zijn van een curatieve behandeling, uitgevoerd door een wettelijk erkende arts en vallen onder het wettelijke kader van de Belgische Sociale Zekerheid. 

Louter preventieve screening – behalve de screening op darmkanker – valt niet binnen deze voorwaarden en is niet gedekt door onze polissen.

De Hospitalisatie AG-verzekeringscontracten voorzien niet in de vergoeding van tests die in de ambulante zorg worden uitgevoerd.
Het RIZIV voorziet de terugbetaling van COVID-19-tests volgens bepaalde criteria (behalve voor een reis naar het buitenland).

Dit zijn de terugbetalingen waarin het RIZIV voorziet voor de COVID-19-testen:

  • Voor de moleculaire test (PCR): terugbetaling van 46,81 euro.
  • Voor de antilichaamtest (serologische test): terugbetaling van 9,60 euro.
  • Voor de antigeentest: terugbetaling van 16,72 euro.

Deze bedragen omvatten alle kosten in verband met de test: materiaal voor de staalafname, apparatuur, reagentia, investeringskosten, kwaliteitscontrole, personeelskosten, toezicht, beschermingsmateriaal, transportkosten, ...​


HOSPITALISATIE - Wat als mijn werknemer door het coronavirus in quarantaine moet verblijven? Is hij/zij dan gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Als uw werknemer door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie. Dit gebeurt in principe op kosten van de plaatselijke of Belgische overheid.  

Is of wordt uw werknemer ziek en moet hij/zij – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug. 


GEWAARBORGD INKOMEN - Wat als mijn werknemer door het coronavirus lange tijd niet kan werken? Wat gebeurt er met zijn/haar loon?

Als uw werknemer door besmetting met het coronavirus voor langere tijd ziek is en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid

  • De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt het loon verder betaald door de werkgever.
  • Nadien valt uw werknemer terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid. 
  • Als u voor hem een verz​e​kering gewaarborgd inkomen​ ​afsloot, vult AG Employee Benefits via de verzekering Income Care de betaling van het loon aan, bovenop de tussenkomst door de sociale zekerheid. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid en wat u kan doen om uw werknemer zo goed mogelijk te begeleiden. 


LEVEN/OVERLIJDEN - Wat als het toch fout loopt? Blijft de waarborg Overlijden van de groepsverzekering dan gelden?

In het extreme geval van een overlijden blijft ook de (bijkomende) overlijdensdekking van onze beroepsgebonden levensverzekeringen (aanvullend pensioen tweede pijler) van kracht. De groepsverzekeringen van AG Employee Benefits voorzien geen uitsluiting in geval van overlijden door een epidemie of pandemie. Als uw werknemer overlijdt door het coronavirus, wordt het overlijdenskapitaal zonder meer aan de voorziene begunstigde(n) uitgekeerd. 

Opgelet: Als uw werknemer langdurig ziek is en hierdoor geen loon meer ontvangt (arbeidsongeschiktheid), stopt vaak na 1 maand ook de premiebetaling voor de groepsverzekering. In dat geval valt de bijkomende waarborg overlijden weg, tenzij u voor uw werknemers een waarborg Premi​evrijstelling afsloot.

Hebt u nog andere vragen?​

  • Op My Global Benefits vindt uw werknemer de gedetailleerde waarborgen van uw verzekeringen bij AG Employee Benefits terug.

  • Hebt u een vraag over de dekkingen van uw verzekeringen? Dan kan u naast My Global Benefits altijd terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon bij AG Employee Benefits en/of uw makelaar.