Coronavirus: wat bij tijdelijke werkloosheid werknemer? - AG Employee Benefits
zakenvrouw in tijden van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus

Gepubliceerd op 07/03/2022

DELEN

Coronavirus (COVID-19): Alle details over de verlenging van de maatregelen rond tijdelijke werkloosheid

​​​​​​​​​​​​​​​​​

In mei 2020 brachten we u op de hoogte van de wet van 7 mei 2020 over de uitzonderlijke maatregelen bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19. Deze wet voorzag o.a. in het behoud van de aanvullende pensioenopbouw en risicodekkingen voor uw werknemers, en een mogelijkheid tot uitstel van premiebetaling voor de werkgever. Door de aanhoudende coronacrisis is deze wet in verschillende fasen verlengd tot en met 30 september 2021.

Update: Hoewel de coronamaatregelen in oktober 2021 zijn afgeschaft, heeft de regering toch besloten de maatregelen rond de tweede pijler met terugwerkende kracht te verlengen tot 31 maart 2022.

Deze wet voorziet nog altijd in de verplichting om uw pensioenreglement en/of uw verzekeringscontract formeel aan te passen.  In het pensioenreglement en/of het verzekeringscontract moet duidelijk worden beschreven of de dekking al dan niet behouden bleef tijdens perioden van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis (COVID-19). De pensioenreglementen moeten ten laatste op 31 december 2022 formeel zijn aangepast.
De ‘Bijlage COVID-19 Pandemie’ kadert in deze verplichting. Deze bijlage omvat de uitzonderlijke maatregelen die van kracht waren tijdens de pandemie en is beperkt in de tijd. Ze wordt in AG EB Online aan elk reglement toegevoegd. Hebt u geen AG EB Online? Dan ontvangt u de bijlage via de post, met de vraag om deze toe te voegen aan de reglementen van uw pensioenplannen. 
Deze wettelijke formele aanpassing heeft enkel betrekking op de pensioenplannen. Er is dus geen enkel gevolg voor de Health Care-contracten. 


Laatste update: 07/03/2022​


Even opfrissen: Wat gebeurt er in normale omstandigheden met de aanvullende pensioenopbouw en de verschillende risicodekkingen als uw werknemer tijdelijk werkloos is?​

Bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst van uw werknemer geschorst. Dit betekent doorgaans dat er tijdens deze periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst geen aanvullend pensioen wordt opgebouwd en dat ook de risicodekkingen (overlijden, hospitalisatie, ambulante zorgen, gewaarborgd inkomen en premievrijstelling) worden beëindigd.​

In normale omstandigheden moet u dan als werkgever de tijdelijke werkloosheid van een werknemer melden aan AG, waarop de premiebetalingen en de dekkingen worden stopgezet.​

In sommige gevallen voorziet het pensioenreglement en/of contract wel in de verderzetting van de pensioenopbouw of de risicodekkingen bij tijdelijke werkloosheid. In dat geval blijven de contractuele bepalingen van toepassing en worden de dekkingen verdergezet. U hoeft dan niets te doen. Het is dus belangrijk om na te gaan wat er hierover in uw pensioenreglement of verzekeringsovereenkomst(en) bepaald is.​

Voorziet u voor uw werknemers in een cafetariaplan, dan worden de verschillende waarborgen uit dat plan als één toezegging beschouwd en geldt de schorsing (of de eventueel voorziene verderzetting tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid) voor alle waarborgen.​Wat met tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis?​

De omstandigheden zijn vandaag allesbehalve normaal. Daarom voorziet de Belgische wetgever tot en met 31 maart 2022 een belangrijke uitzondering op bovenstaande principe. Bij een tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus (COVID-19) voorziet de wet dat uw werknemers aangesloten blijven bij uw verzekeringen (aanvullend pensioen/overlijden/hospitalisatie/ambulante zorgen/gewaarborgd inkomen/premievrijstelling) die u voor hen afsloot, en dat de in het contract voorziene dekkingen gewoon blijven doorlopen. Bovendien biedt de wet u de mogelijkheid om de premiebetalingen uit te stellen tot en met 31 maart 2022.​

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 3 scenario’s, waarbij men kijkt naar of u voor uw collectieve plannen al dan niet reeds gebruik maakt van de regeling voor tijdelijke werkloosheid door covid-19.

SCENARIO 1: U hebt vóór 30 september 2021 al tijdelijke werkloosheid door COVID-19 aangevraagd voor één of meerdere werknemers. U hebt uw toezeggingen (aanvullend pensioen/overlijden/hospitalisatie/ambulante zorgen/gewaarborgd inkomen/premievrijstelling) en de voorziene dekkingen voor uw werknemers toen automatisch laten doorlopen.

Dekkingen die tot 30 september 2021 liepen, worden met terugwerkende kracht vanaf die datum verdergezet tot 31 maart 2022. AG vraagt u die premies met terugwerkende kracht te betalen. U kan wel uitstel van premiebetaling aanvragen.

U kan de (automatische) voortzetting ook weigeren binnen de 30 dagen nadat u deze informatie van AG kreeg. In dat geval bent u wettelijk verplicht uw werknemers op de hoogte te brengen van uw beslissing en de gevolgen ervan. De overlijdensdekking blijft automatisch behouden tot 31 maart 2022 (met de mogelijkheid om uitstel van premiebetaling aan te vragen).

SCENARIO 2: U hebt vóór 30 september 2021 géén tijdelijke werkloosheid door COVID-19 aangevraagd voor één of meerdere werknemers. U hebt dit gedaan vanaf 1 oktober 2021 of u bent van plan dit te doen voor een of meer medewerkers.

In dit scenario hebt u 2 opties: 
  • 1 - De toezeggingen laten doorlopen (automatische keuze)
  • 2 - De toezeggingen tijdelijk schorsen​

1. U wil de toezeggingen laten doorlopen tot en met uiterlijk 31 maart 2022 (automatische keuze) 

De aanvullende pensioentoezeggingen, verzekeringen gezondheidszorgen (hospitalisatie, ambulante kosten), arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (gewaarborgd inkomen, premievrijstelling) zullen automatisch worden voortgezet en de premies zullen verder worden opgevraagd voor de betrokken werknemers tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis. En dit zowel bij volledige als bij gedeeltelijke werkloosheid door het coronavirus.​

De wet voorziet dat de voortzetting van de waarborgen de standaardkeuze is. U hoeft voorlopig niets te doen en moet ons de tijdelijke werkloosheid zelfs niet melden.​

De premiebetalingen worden verdergezet zoals voorzien, maar als werkgever krijgt u de mogelijkheid om de premiebetaling (zowel de werkgeversbijdragen als de persoonlijke bijdragen) voor de betrokken werknemers uit te stellen tot en met 31 maart september 2022. Dit werd zo voorzien in de wet, en dat enkel voor de periode van tijdelijke werkloosheid. 

Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, vragen we u om dit zo snel mogelijk te melden aan uw gebruikelijke contactpersoon bij AG of op corona.ebhc@aginsurance.be​. 


​2. U wil één of meerdere toezeggingen tijdelijk schorsen 

U kan als werkgever de dekkingen schorsen gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus, met uitzondering van de overlijdensdekking die ten minste moet worden behouden tot en met 31 maart 2022.​

De eventuele schorsing van de dekkingen geldt per toezegging. Als uw werknemers genieten van dekkingen via een cafetariaplan, geldt uw keuze dus voor alle dekkingen van dat plan. De overlijdensdekking loopt hoe dan ook verder tot en met 31 maart 2022. Uw keuze moet ook dezelfde zijn voor alle werknemers in tijdelijke werkloosheid. U kan er bijv. niet voor kiezen om de dekkingen voor uw directieleden te behouden, en die voor uw bedienden te schorsen.​

Als u de dekkingen wil schorsen, brengt u ons binnen de 30 dagen na aanvang van de tijdelijke werkloosheid op de hoogte dat u ze wil schorsen voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis. Als de eerste periode van tijdelijke werkloosheid zich heeft voorgedaan tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021, wordt de termijn van 30 dagen verlengd tot 31 januari 2022. We bespreken dan samen de verdere modaliteiten en stoppen we de betreffende premieopvraging en dekkingen.

Dit betekent dat uw werknemer in deze periode geen aanvullend pensioen opbouwt. Bovendien kan hij geen beroep doen op uw verzekering(en) bij AG en geen aanspraak maken op een terugbetaling of andere tussenkomst. Het is belangrijk dat u uw werknemers informeert over uw beslissing om de dekkingen te schorsen.


SCENARIO 3: U hebt vóór 30 september 2021 al tijdelijke werkloosheid door COVID-19 aangevraagd voor één of meerdere werknemers. U hebt toen gekozen om één of meerdere toezeggingen tijdelijk te schorsen.

Uw keuze om bepaalde toezeggingen te schorsen, blijft behouden. De toezeggingen die geschorst waren tot en met 30 september 2021 worden automatisch verder geschorst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid door COVID-19 tot en met uiterlijk 31 maart 2022.

U bent echter wel wettelijk verplicht om de dekkingen overlijden te behouden tot en met 31 maart 2022, en dit zoals ze waren vóór de tijdelijke werkloosheid. Voor deze overlijdensdekkingen blijven premies verschuldigd. Een uitstel van premiebetaling (zie hierboven) blijft evenwel mogelijk.  


Hoe kan u uw keuze doorgeven?

  • Als u de pensioenopbouw en risicodekkingen wil behouden, hoeft u niets te doen. Het behoud is standaard voorzien in de wet. 
  • ​​​Als u uitstel van premiebetaling wil vragen, of u wil​ de pensioenopbouw en risicodekkingen schorsen voor de periode van tijdelijke werkloosheid, dan moet u dat laten weten aan uw gebruikelijke contactpersoon bij AG, of op corona.ebhc@aginsurance.be​. De premies die de werkgever intussen aan AG heeft betaald, worden niet terugbetaald.
  • ​​​Hebt u uw keuze al doorgegeven? Dan hoeft u verder niets meer te doen.​

De door u gemaakte keuzes moeten tegen eind 2022 vastgelegd worden in het pensioenreglement. We nemen hiervoor later opnieuw contact met u op.​


Heel belangrijk: informeer uw werknemers over uw keuze​

Wat u ook kiest (de dekkingen laten doorlopen of ze tijdelijk laten schorsen): communiceer duidelijk naar uw werknemers wat uw keuze is én wat de gevolgen ervan zijn. De wetgever verplicht u immers om uw aangeslotenen hierover uitgebreid te informeren.​

  • Kiest u voor het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen? Licht dan duidelijk toe wat de gevolgen zijn van de voortzetting op de eventuele persoonlijke bijdragen van de werknemer. Verduidelijk daarbij ook de voorwaarden bij de inhouding op het loon van de werknemer en de eventuele spreiding van deze inhoudingen.​
  • ​​​Kiest u ervoor om de pensioenopbouw en de risicodekkingen niet verder te zetten gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid? Informeer uw werknemers en leg hen de gevolgen ervan uit (zie ‘Kan u als werkgever afwijken van deze oplossing?’). Vermeld zeker ook dat de overlijdensdekking behouden blijft tot en met 31 maart 2022.​


Wat met de gezinsleden van mijn werknemers die aangesloten zijn bij de aanvullende verzekeringen gezondheidszorgen?

De wetgeving rond het voortzetten van de dekkingen geldt ook voor deze van de gezinsleden van de betrokken werknemers.


Is er een specifieke regeling voor sectoren?

Het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen tot en met 31 maart 2022 is door de nieuwe wet de standaard. Deze regeling is dus ook van toepassing op werknemers die zijn aangesloten bij een sectoraal pensioenstelsel en/of een sectorale collectieve verzekering. Als inrichter hoeft u hiervoor niets te doen.

Bent u inrichter van een sociaal pensioenstelsel? Dan kan u beslissen dat de voortzetting van de aanvullende pensioenopbouw een solidariteitsprestatie vormt. Dit betekent dat u deze waarborg gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis kan financieren via uw solidariteitstoezegging. In dat geval dient u contact op te nemen met uw solidariteitsinstelling, en met AG via uw gebruikelijke contactpersoon of op corona.ebhc@aginsurance.be​

Verder is de hierboven beschreven informatie over het schorsen van de waarborgen, het uitstel van premiebetaling, de informatieplicht en het doorgeven van de keuzes ook van toepassing voor sectoren. ​Hebt u nog vragen over deze wet en de uitzonderlijke maatregelen?​

Contacteer dan bij voorkeur uw gebruikelijke contactpersoon bij AG. Of stuur uw vraag naar ons speciale corona e-mailadres ​ corona.ebhc@aginsurance.be.

Op onze website vindt u een uitgebreid​ overzicht van alle ​FAQ rond het coronavirus .​