Hoe implementeert u een bonusplan? - AG Employee Benefits
Een bonusplan zorgt voor tevreden werknemers

Gepubliceerd op 17/09/2020

DELEN

Hoe implementeert u een bonusplan dat is aangepast aan uw bedrijf?

Het bonusplan is fiscaal voordelig voor u en uw medewerkers, en biedt u ook heel wat flexibiliteit. Hierdoor voert u binnen uw bedrijf een vergoedingssysteem in dat beantwoordt aan de behoeften van al uw medewerkers. Maar hoe implementeert u een bonusplan, aangepast aan uw bedrijf? 

Even opfrissen: waarom kiezen voor een bonusplan?

 • Het bonu​splan is fiscaal een van de meest aantrekkelijke vergoedingsvormen voor u en uw medewerkers.
 • Onder bepaalde voorwaarden genieten uw medewerkers meteen van hun bonusplan. Zij kunnen bijvoorbeeld een voorschot nemen op het kapitaal dat ze via deze groepsverzekering hebben opgebouwd, om een onroerend goed te financieren. ​ 
 • Dankzij de flexibiliteit van het bonusplan creëert u een vergoedingssysteem in functie van uw behoeften en die van uw medewerkers. ​

Implementeer uw bonusplan in drie stappen

Aangezien het bonusplan een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging is, moet u bepaalde regels volgen. Hieronder vindt u de elementen waarmee u rekening moet houden bij het invoeren ervan binnen uw bedrijf.​

1.  Bepaal een doelgroep voor uw bonusplan 

​Vóór u een bonusplan in uw bedrijf invoert, moet u bepalen welke personeelscategorie van dit voordeel kan profiteren.​

 • Deze personeelscategorie moet geoorloofd en gebaseerd zijn op objectieve criteria.
 • Het mag in geen geval aanleiding geven tot discriminatie tussen werknemers.​
 • Het bonusplan kan worden toegekend aan een personeelscategorieën zoals kaderleden en de directie.​

2.  Bepaal de doelstellingen die moeten worden bereikt om in aanmerking te komen voor het bonusplan 

Als werkgever moet u een intern bonusbeleid opzetten gebaseerd op volgende elementen. We raden u aan om aan dit interne beleid ook regels toe te voegen voor specifieke situaties zoals deeltijds werken, arbeidsongeschiktheid, indiensttreding en vertrek van een medewerker in het lopende jaar, ...​

 • Bepaal meetbare doelstellingen  
U moet objectieve en meetbare criteria definiëren. Dit kunnen kwantitatieve en/of kwalitatieve elementen zijn.​

 • Bepaal een regelmatige premie  
Voer een regelmatige premie in, maar merk op dat de toekenning van de bonus uiteraard afhankelijk is van het al dan niet behalen van de doelstellingen die in het interne reglement zijn vastgelegd.​

 • Definieer een verdeelsleutel
U kan ​ook een verdeelsleutel definiëren. U kan bijvoorbeeld​ een deel van de verworven bonus storten in een bonuspensioenplan en een ander deel in een cashbonus, en u kan bepalen dat het deel voor het bonusplan toeneemt in functie van objectieve criteria zoals de anciënniteit. ​
 

3.  Hou rekening met de na te leven regels bij het implementeren van uw bonusplan​

Als u een bonusplan binnen uw bedrijf wil invoeren, of een bestaande bonus of een ander cashvoordeel wil omzetten in een bonusplan, moet u rekening houden met bepaalde elementen. In elk geval moet u de in de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) voorziene regels respecteren en nagaan of de premie van uw bonusplan voldoet aan de 80%-regel.  ​

 • Controleer of de premie van uw bonusplan voldoet aan de 80%-regel 
U geniet een belastingaftrek op de premies van uw bonusplan als de 80%-regel gerespecteerd wordt. Deze regel bepaalt dat de som van het wettelijke pensioen en het aanvullende pensioen (2e pijler) niet hoger mag zijn dan 80% van het laatste brutosalaris op het moment van het pensioen van de begunstigde.​

 • Hou rekening met het weigeringsrecht van uw werknemers 
De medewerkers van de betrokken personeelscategorie die op het moment van de invoering van het bonusplan in dienst zijn, kunnen weigeren om zich aan te sluiten. Nieuwe medewerkers die na de invoering van het bonusplan starten, zijn echter verplicht om zich bij het bonusplan aan te sluiten. ​ 

Wil u een bonus of ander bestaand cashvoordeel omzetten in een bonusplan? 

 • Pas de arbeidsvoorwaarden van uw betrokken medewerkers aan  
In dit geval brengt u een wijziging aan in de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers. Zij moeten dus toestemming geven om deze wijziging in hun arbeidsvoorwaarden door te voeren. ​

 • Voer de formele omzetting door vóór het begin van het prestatiejaar
Om fiscale en sociale redenen moet de formele omzetting gebeuren vóór het begin van het prestatiejaar. Samenvattend:​ hoe implementeert u een bonusplan aangepast aan uw bedrijf?

 • Bepaal de doelgroep van uw bonusplan op basis van objectieve criteria zonder bepaalde medewerkers te discrimineren.

 • Bepaal de doelstellingen die moeten worden bereikt om in aanmerking te komen voor het bonusplan door objectieve en meetbare criteria te definiëren. Alle opgestelde regels van uw bonusplan moeten worden opgenomen in uw intern beleid.

 • Hou rekening met bepaalde regels: de procedures voorzien in de WAP, de fiscale maatregelen rond de 80%-regel en de regels opgelegd door het arbeidsrecht.Wil u graag meer info over een bonusplan via AG?

Bekijk ‘Bonusplan: uw troef bij evaluaties’ of contacteer vrijblijvend een van onze salesmanagers. Zij geven u met plezier alle details.​