Witwaswetgeving: alle details - AG Employee Benefits
Anti-Money Laundering Law: all the details

Gepubliceerd op 15/09/2021

DELEN

Witwaswetgeving: alle details

​​


Waarom dient AG uw uiteindelijke begunstigde(n) te identificeren en de identiteit te verifiëren?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht AG om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren.

Wie is of zijn uw uiteindelijke begunstigde(n)?

Alleen natuurlijke personen kunnen als uiteindelijke begunstigden worden aangeduid. Het gaat om de natuurlijke personen die direct of indirect de uiteindelijke eigenaar zijn van of de uiteindelijke controle hebben over de rechtspersoon, vennootschap of juridische constructie, en/of om de natuurlijke persoon ten voordele van wie verrichtingen worden uitgevoerd. In principe hebt u deze natuurlijke personen ook verplicht moeten registreren in het UBO-register.

 • Voor een niet-beursgenoteerde vennootschap (NV, BV...):

Hier onderscheiden we 3 categorieën:

  • ​​categorie 1: de natuurlijke persoon of personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in het kapitaal van de vennootschap bezit (25% = toereikend)
  • categorie 2: de natuurlijke persoon of personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen (vb. het recht om bestuurders te benomen of te ontslaan, vetorechten, …)
  • categorie 3; de natuurlijke persoon of personen die de positie bekleden van hoger leidinggevende in de vennootschap (bv. de CEO, de voorzitter van het Directiecomité, …) als er geen natuurlijke persoon volgens de hierboven beschreven categorieën kon worden geïdentificeerd als uiteindelijke begunstigde

 • Voor een (internationale) vzw en stichting:
  • de natuurlijke persoon of personen die lid zijn van de raad van bestuur
  • de natuurlijke personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen
  • ​de natuurlijke personen die belast zijn met het dagelijks bestuur
  • ​​de stichters van een stichting
  • de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is
  • elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vzw of stichting uitoefent

 • Voor een fiducie, trust of andere soortgelijke juridische constructie:
  • de oprichter(s)
  • de fiduciebeheerder(s) of trustee(s)
  • de eventuele protector(s)
  • de begunstigden of – wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid – de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is


Wanneer wordt u vrijgesteld van deze verplichting? ​

De identificatie van uw uiteindelijke begunstigde(n) en de verificatie van de identiteit van uw uiteindelijke begunstigde(n) is niet nodig wanneer: 

 • uw onderneming een beursgenoteerde vennootschap is of met andere woorden een vennootschap die op een gereglementeerde markt beursgenoteerde vennootschap is en onderworpen is aan openbaarmakingsvereisten die verenigbaar zijn met de EU-wetgeving of gelijkwaardige internationale normen die voor voldoende transparantie van eigendomsinformatie zorgen. Of wanneer de vennootschap die zeggenschap heeft over uw onderneming, een beursgenoteerde vennootschap is.
 • uw onderneming een andere rechtsvorm heeft dan de in vraag 2 vermelde rechtsvormen of met andere woorden juridische entiteiten sui generis zoals organismen voor de financiering van pensioenen, autonome gemeentebedrijven, samenwerkingsverbanden volgens het Decreet Lokaal Bestuur, kerkfabrieken, projectverenigingen, speciale fondsen …

  Als u van mening bent dat uw onderneming onder een van deze vrijstellingen valt, dan zullen wij u vragen om ons het bewijs van de geldige vrijstelling door te sturen die op uw onderneming van toepassing is.


Welke bewijsstukken moet u aan AG bezorgen?  

U moet AG altijd een kopie  (recto verso) van de elektronische identiteitskaart van de uiteindelijke begunstigde(n) te bezorgen. Voor personen met een andere dan de Belgische nationaliteit dient het overeenstemmende identiteitsbewijs te worden toegevoegd.

V
erder kan bijkomende informatie opgevraagd worden, zoals het uittreksel uit het UBO-register, en – als er sprake is van een categorie twee uiteindelijke begunstigde – de aanwezigheidslijst van de laatste algemene vergadering van aandeelhouders en raden van bestuur van de vennootschap, het organigram van de vennootschap of de aandeelhoudersovereenkomsten. 

Wanneer dient AG de informatie te ontvangen?

A
G dient de informatie en de bewijsstukken met betrekking tot uw uiteindelijke begunstigde(n) ten laatste te ontvangen vóór het aangaan van de zakelijke relatie en op verzoek van AG in het kader van de actualisatie van de informatie 


Wat zijn de gevolgen als u de bewijsstukken niet bezorgt?
 
Als de uiteindelijke begunstigde(n) en de bijbehorende bewijsstukken niet aan AG worden overgemaakt, mag en zal AG geen zakenrelatie met u aangaan noch in stand houden. Dat betekent dat we uw groepsverzekering niet in beheer kunnen stellen zolang we de nodige informatie niet hebben ontvangen. 

Wat als uw uiteindelijke begunstigde(n) wijzigt/wijzigen?

U bent verplicht om AG onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van uw uiteindelijke begunstigde(n). Daarnaast dient u ook de nodige bewijsstukken van de nieuwe uiteindelijke begunstigde(n) aan AG over te maken.