Het welzijn in de VUB: rector Jan Danckaert aan het woord - AG Employee Benefits
The VUB provides its staff members with income protection insurance.

Gepubliceerd op 22/09/2022

DELEN

Interview Rector Jan Danckaert

​​​​Het welzijn in de VUB onder de loep

​De VUB biedt haar ganse research community een verzekering gewaarborgd inkomen aan. Zo komen onderzoekers die langdurig ziek vallen financieel niet in de kou te staan. En dat is lang niet alles wat de universiteit onderneemt in het belang van haar medewerkers en studenten. Rector Jan Danckaert geeft graag een woordje uitleg over de belangrijkste aspecten van hun welzijnsbeleid.

Allereerst wensen we de ganse universiteit veel sterkte met het overlijden van ererector Caroline Pauwels. Vanuit haar sterke geloof in de humanistische waarden heeft ze van de universiteit een warme gemeenschap gemaakt. Het welzijn van zowel medewerkers als studenten staat meer dan ooit centraal in jullie visie en beleidsplan. Hoe ziet u deze strategie op langere termijn evolueren?

"Vanaf het begin van haar beleid in 2016 heeft ererector Caroline Pauwels de VUB intern gepositioneerd als ‘warm, open, lerend en verbonden met de grootstedelijke, internationale en meertalige Brusselse samenleving’. Die humanistische waarden zitten in het DNA van de universiteit sinds de oprichting van de ULB in 1834, waar wij door staatshervormingen uit ontstaan zijn.

Caroline kon deze humanistische boodschap op een ludieke manier invullen, actualiseren en uitdragen, ook extern. In de vele rouwbetuigingen die we ontvangen hebben, merken we dat heel veel mensen zich herkennen in die waarden, zelfs mensen die geen band hebben met de universiteit. We gaan ze dus zeker blijven meedragen in ons beleid. 

Met meer dan 3.500 werknemers zijn we een grote werkgever, zowel voor keuken- en onderhoudspersoneel als voor onderzoekers en professoren. Bij het uitoefenen van meerdere beleidsfuncties heb ik gemerkt dat het merendeel van deze mensen graag op de VUB werken. Dat neemt uiteraard niet weg dat we, zoals in alle ondernemingen, moeten zorgen voor werkbaar werk, het bevorderen van het algemeen welzijn en het correct erkennen en waarderen van resultaten van medewerkers. 

Momenteel werken we aan de herziening van ons kennis- en waarderingsbeleid, dat tot nu toe zeer competitief was. Door het wegnemen van de contingentering van het aantal bevorderingen, het zogenaamde quotum, zullen mensen die hiervoor in aanmerking komen niet langer in competitie staan met hun collega’s. Dit maakt de termijnen voor een bevordering misschien iets langer, maar zorgt tevens voor een verhoging van het welzijn en een betere sfeer op de werkvloer. De voorstellen voor dit nieuwe bevorderingsbeleid staan al op papier, ook budgettair. Ze moeten wel nog onderhandeld en goedgekeurd worden. We hopen ze op het einde van het academiejaar te kunnen doorvoeren.

Verder was de voorbije covidperiode een hele beproeving. We moesten van de ene dag op de andere brutaal digitaal gaan. We zijn daar grotendeels in geslaagd, maar het heeft veel van ons gevergd. Personeelsleden in het onderwijs kregen er door de digitalisering een taak bij, terwijl ze thuis zaten zonder kinderopvang. Hierdoor zijn sommigen boven hun limieten gegaan. Ik verwacht mij eraan – en we moeten ons daar nu op voorbereiden – dat er na alle zeven covidgolven nu een ‘welzijnsgolf’ op ons zal afkomen waarbij mensen eronderdoor gaan nu de adrenaline en het acute wegvallen. Voor sommigen zal een goed gesprek volstaan, voor anderen zullen verdere maatregelen nodig zijn. 

We merken ook dat het studierendement – dat zijn het aantal vakken waarop een student slaagt tegenover het totale aantal – tijdens de covidperiode vrij stabiel is gebleven, maar nu begint te zakken. De studie-inspanningen dalen, zowel in vergelijking met de covidperiode als ervoor. De heel lang volgehouden motivatie valt weg en wordt vervangen door het studentenleven met al zijn verleidingen. Ook dat is een aandachtspunt."


De voorbije jaren kwam grensoverschrijdend gedrag vaak in de actualiteit. Ook de VUB werd er niet van gespaard. Preventie is hierbij het sleutelwoord. Wenst u op dit vlak bepaalde accenten te wijzigen of toe te voegen?

“Preventie is inderdaad heel belangrijk. We moeten de studenten en het personeel blijven sensibiliseren voor deze problematiek en het melden ervan. We moeten ervoor zorgen dat ons meldpunt nog breder bekend raakt en nog laagdrempeliger wordt, en dat we de melders goed begeleiden tijdens het ganse traject. We hebben de afgelopen periode vooral geleerd dat een goede communicatie en begeleiding naar melders toe heel belangrijk is. Ze dienen te weten wat er met hun melding gebeur, en of ze extern klacht moeten neerleggen, bijvoorbeeld als het gaat over strafbare feiten. We hebben ombudsfuncties en vertrouwenspersonen. Ook dat moet breder bekend raken. We organiseren trainingen, zodat ook anderen die niet rechtstreeks slachtoffer zijn, kunnen wijzen op feiten van grensoverschrijdend gedrag. Dat preventiebeleid gaan we zeker nog versterken. 

In een gemeenschap als de onze, met 19.000 studenten en een goeie 3.500 werknemers, loopt er jammer genoeg af en toe iets mis en dan moeten we natuurlijk klaar staan om onze verantwoordelijkheid te nemen. Zowel de universitaire gemeenschap als de maatschappij verwachten dat van ons. 

In februari zijn er vier werkgroepen opgericht die zich buigen over onze tuchtprocedures, ons meldpunt en de communicatie daarrond. Ze formuleren ook aanbevelingen met betrekking tot interpersoonlijke relaties op het werk, en op dat vlak is al heel wat werk verzet. Alle voorstellen uit die werkgroepen worden voorgelegd aan een externe klankbordgroep die uitsluitend bestaat uit externe experten, zoals psychiater Peter Adriaenssens, advocate Christine Mussche, diverse magistraten … kortom echt mensen met ervaring op dat vlak. We hebben al heel wat interessante feedback gekregen en zullen die aanbevelingen ook doorvoeren. De eerste veranderingen treden bij de start van het academiejaar in werking. Andere aanbevelingen nemen meer tijd in beslag, zoals reglementen die wijzigen en die eerst voorgelegd worden aan de syndicale delegaties. 

Als alles goed gaat, zullen we bij het begin van het academiejaar nog meer heldere en toegankelijkere meldingsprocedures hebben, waarbij men beter begeleid en ingelicht wordt over alle mogelijkheden alsook over de duurtijd van sommige processen, want formele procedures vergen meer tijd.”

​​
<< Met de verzekering gewaarborgd inkomen bieden we onze werknemers eerst en vooral een geruststelling. >>

Onlangs sloot de universiteit een verzekering gewaarborgd inkomen af voor haar meer dan 900 onderzoekers. In welke mate is deze dekking van belang voor uw medewerkers?

"Ons uitgangspunt is dat mensen er niet voor kiezen om ziek te worden, en zeker niet langdurig ziek. Onze 900 onderzoekers worden heel erg gedreven door hun passie, hun onderzoek en hun nieuwsgierigheid. Ze vinden het dan ook heel vervelend als ze ziek worden en uitvallen. Het is bovendien niet gemakkelijk om als onderzoeker uw werk tijdelijk ‘on hold’ te zetten, zeker als u daarmee ook andere mensen treft. Ze hebben vaak een heel specifieke expertise, waardoor het niet evident is dat iemand anders snel hun taken overneemt. Daarbovenop is er de druk van degenen die het onderzoek financieren, via projecten met externe agentschappen, overheden … Die projecten hebben vaste termijnen en dat zorgt voor heel wat stress.

We hebben onze Belgische Sociale Zekerheid die zeker een goed vangnet biedt, dat is tijdens de covidpandemie duidelijk gebleken. Ook de werknemers in de zorg hebben heel wat op hun schouders genomen. Maar met de verzekering gewaarborgd inkomen bieden we onze werknemers eerst en vooral een geruststelling. Als ze langdurig ziek worden, zal hun koopkracht er niet onder lijden en kunnen ze voldoende tijd nemen om te rusten en op krachten te komen. Om er vervolgens terug volop tegenaan te gaan en terug de grenzen van die bepaalde kennis te verleggen, want dat is waar onderzoekers het uiteindelijk voor doen en dat is ook het belang voor de maatschappij."


Geruststelling, dat is een mooie verwoording. Helpt dit voordeel ook bij het behouden en aantrekken van waardevolle, wetenschappelijke onderzoekers?

"Zekerheid hierover hebben we niet, we hopen natuurlijk van wel. Waarom mensen voor onze universiteit kiezen, ook internationaal, en waarom ze blijven, dat is een complex plaatje. Ik vergelijk de universiteit het liefst met een ecosysteem: er is veel diversiteit en er bestaat geen ‘one size fits all’. 

Wat we wel zeker weten is dat de autonomie bij het uitvoeren van taken, zowel voor onderzoekers als voor niet-onderzoekers, heel belangrijk is in de arbeidsvoldoening. 

In alle sectoren van de maatschappij is er momenteel een echte war for talent. Vandaar dat we het belangrijk vinden om die extra inkomenswaarborg te geven. Zo tonen we de mensen dat we achter hen staan op moeilijke momenten en dat lijkt inderdaad een geruststelling. Voor een jonge onderzoeker, zeker als ze een partner of kinderen hebben, is dat belangrijk. We denken dus dat het een rol speelt, maar we kunnen niet hard bewijzen dat het een doorslaggevende factor is."

My Global Benefits, op elk moment een zicht op alle waarborgen
Uw werknemers genieten dankzij hun Income Care-verzekering en alle andere dekkingen die u voor hen afsloot een grote zekerheid. Met het online platform My Global Benefits kunnen ze hun dekkingen online bekijken, hun onkosten indienen en nog zoveel meer!


Fijn dat jullie dit denken, en het doet ons plezier dat de universiteit opnieuw koos voor onze Income Care verzekering. Biedt deze formule unieke voordelen die u overtuigen om voor AG te kiezen?

"We kenden AG al via de verzekering gewaarborgd inkomen die we afsloten voor onze administratieve medewerkers. We zijn daar heel tevreden over. Daarom willen we jullie waarborg breder aanbieden. De begeleiding door externe partijen die jullie voorzien bij psychosociale aandoeningen vinden we zeker interessant. Ik ben nu al benieuwd naar de resultaten. 

We hopen ook om in de toekomst nog verder met jullie te kunnen samenwerken rond het preventieve luik binnen het welzijnsbeleid. Want elke uitval van een werknemer is er een te veel. In de eerste plaats voor de medewerker en zijn omgeving, zijn familie, maar natuurlijk ook voor de universiteit en indirect ook voor de maatschappij. Dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen. Als universiteit willen we enerzijds de grenzen van de kennis verleggen en anderzijds die kennis doorgeven aan de jongere generaties. Onze jongeren opleiden en voorbereiden op hun toekomstige loopbaan en zo bouwen aan een betere, duurzamere wereld. Een wereld waarin de humanistische waarden centraal staan."

Wist u dit al?
Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie sloot deze maand een AG Income Care verzekering af voor al zijn contractuele werknemers. “Met deze verzekering verstevigen we het aspect personeelszorg binnen het HR-beleid van de VGC”, legt Brussels minister Sven Gatz uit. Lees het volledige persbericht.
      Interesse in deze int​eress​ante verzekering voor uw medewerkers?