Gezond (terug) aan het werk. Een duurzame aanpagk. - AG Employee Benefits
feest-op-kantoor

Gepubliceerd op 15/06/2017

DELEN

Re-integratiehulp uit onverwachte hoek: hoe kan AG Insurance u helpen?


Er wordt vandaag meer van een verzekeraar verwacht dan louter het uitkeren van vergoedingen. Als verzekeraar wil AG Insurance ook werkgevers en hun werknemers met raad en daad bijstaan.

Terugblik op de presentatie van Jean-Michel Kupper, directeur AG Employee Benefits & Health Care, en Sven Desmytter, Head of Customer Relation Management AG EB/HC, tijdens ons Health Forum in mei 2017.


Gezond (terug) aan het werk

Tijdens het Health Forum stond Jean-Michel Kupper ter inleiding stil bij een aantal opvallende statistieken rond arbeidsongeschiktheid in België:

In 2016 waren elke dag gemiddeld 7 werknemers op 100 afwezig wegens ziekte. In 2001 waren dat er slechts 4.

Eind vorig jaar zat een recordaantal van 381.000 werknemers en zelfstandigen langer dan een jaar thuis door ziekte. Ruim een derde daarvan kampt met een psychosociale aandoening, zoals burn-out of depressie.

In België is slechts 18 % van de werknemers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, waarvan een derde bij AG Insurance.


En wat blijkt uit de portefeuillestatistieken van AG Insurance?

Dezelfde trends vinden we ook terug binnen de portefeuille Gewaarborgd Inkomen van AG Insurance.

De voorbije 5 jaar is het aantal arbeidsongeschikten vooral door stress-gerelateerde aandoeningen sterk toegenomen.

Na 2 jaar is 71 % van de arbeidsongeschikte werknemers die niet lijden aan een psychische aandoening terug aan het werk.

Bij psychische aandoeningen verloopt de terugkeer veel trager: na 2 jaar heeft slechts 51 % het werk hervat.

"De rol van een verzekeraar verandert dan ook", aldus Jean-Michel Kupper. Hij stelt dat door deze trends meer van een verzekeraar verwacht wordt dan louter het uitkeren van vergoedingen. "Vooral bij stress-gerelateerde aandoeningen is het belangrijk om snel in te grijpen en naar oplossingen te zoeken. Te lang thuis blijven, verhoogt de psychologische drempel om terug te keren."

Hij verduidelijkte hoe AG Insurance hierop inspeelt: “Als verzekeraar willen we in dit kader niet alleen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, we willen ook werkgevers en hun werknemers met raad en daad bijstaan. Een onderzoek van Securex toont aan dat hier ook behoefte aan is: 80 % van de werknemers die langer dan 6 weken afwezig zijn, vraagt om hulp. Bovendien krijgen werkgevers via het nieuwe KB Re-integratie een grotere verantwoordelijkheid bij re-integratie op de werkvloer. Daarom heeft AG Insurance zijn productaanbod op een nieuwe leest geschoeid. We bieden – naast een arbeidsongeschiktheidsdekking – ook een extra begeleiding voor aandoeningen die verband houden met stress. Zo kan de re-integratie veel vlotter verlopen.”


Het re-integratietraject op maat, vraag & antwoord.

Sinds 1 januari 2017 biedt AG Insurance het nieuwe product Income Care aan, waarin re-integratie van afwezige medewerkers met een stress-gerelateerde aandoening een centrale plaats inneemt.

Wat is de link met de nieuwe wetgeving?

Het traject via AG Insurance wil het wettelijke re-integratietraject zeker niet vervangen. Het zorgt er wel voor dat de wettelijke regeling gefaciliteerd wordt. Bij de wettelijke regeling ligt de focus vooral op heroriëntatie en aangepast werk. Het initiatief ligt daarbij vooral bij de werknemer, vervolgens bij de raadgevende arts van het ziekenfonds en pas daarna bij de werkgever.

Voor stress-gerelateerde aandoeningen ontbreken in de wettelijke regeling daarom 2 essentiële kenmerken: snelheid en behandeling. En daar wil AG Insurance met het uitgewerkte traject net op inzetten. "Bij AG Insurance focussen we op proactiviteit, snelheid en een behandeling op maat, want ook herval vermijden is belangrijk", aldus Jean-Michel Kupper.

Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

De werkgever kan een beroep doen op een gevalideerde oplossing via externe partners met heel wat ervaring en die weten wat werkt en wat niet. De privacy van de werknemer wordt altijd gerespecteerd.

De werknemer is sneller terug beschikbaar op de werkvloer, waardoor ook indirecte kosten verlagen (tijdelijke werkkrachten aanwerven, …).

Het re-integratietraject van de werkgever draagt bij aan de maatschappelijke en sociale doelstellingen van de onderneming: zorg en aandacht voor een zieke werknemer betekent een verbetering van het sociale klimaat en een globale verbetering van het imago van de werkgever.

De volledige dienstverlening in het kader van re-integratie is gratis opgenomen in de nieuwe verzekering gewaarborgd inkomen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen voor de werknemer?

De werknemer krijgt meteen toegang tot een multidisciplinair zorgpakket, begeleid door artsen, psychologen, job- en bewegingscoaches. De toegang tot dergelijke medische zorgen is doorgaans schaars en versnipperd, met wachttijden van 6 tot 8 maanden. Die vermijdt hij via AG Insurance.

We kiezen voor een proactieve aanpak, afwachten is immers zeker niet de beste oplossing.

Na het traject heeft de werknemer een beter inzicht in zijn talenten en capaciteiten. Hij leert goed na te denken over zijn loopbaan en wat hij precies wil bereiken. Deze persoonlijke aanpak moet de kans op toekomstig herval ook vermijden.

Hoe verloopt het begeleidingstraject concreet?
De werkgever krijgt de keuze tussen een aantal geselecteerde externe partners. AG Insurance kan helpen om tot de juiste match te komen.

Binnen 30 dagen na de start van de arbeidsongeschiktheid doet de werkgever aangifte bij AG Insurance. Als het om een stress-gerelateerde aandoening gaat, stuurt AG Insurance het dossier onmiddellijk door naar de externe partner.

Binnen de 14 dagen wordt een afspraak met de medewerker gemaakt voor een eerste gesprek. Daarbij wordt een actieplan opgesteld op basis van de diagnose, de motivatie van de werknemer en de prognose.

Concreet wordt binnen 2 maanden na de uitval op de werkvloer het re-integratietraject opgestart. Dat traject leidt tot re-integratie in dezelfde of een andere functie, of misschien zelfs tot heroriëntatie naar een andere werkgever.