Energiecrisis: wat bij tijdelijke werkloosheid werknemer? - AG Employee Benefits
Business woman in times of temporary unemployment due to the energy crisis

Gepubliceerd op 18/11/2022

DELEN

Tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis: gevolgen pensioenopbouw en dekkingen

​​​​​​​​​

​Bent u als energie-intensief bedrijf genoodzaakt om uw werknemers in tijdelijke werklooshe​id te stellen? De wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (B.S. 3 november 2022) voorziet onder bepaalde voorwaarden in het behoud van de aanvullende pensioenopbouw en risicodekkingen voor uw werknemers. Er is ook een mogelijkheid tot uitstel van premiebetaling voor u als werkgever.​​ 

UPDATE DD 01/10/2023: Deze wet voorziet in de verplichting om uw pensioenreglement en/of uw pensioenovereenkomst formeel aan te passen: er moet duidelijk worden beschreven of de dekking al dan niet behouden bleef tijdens perioden van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de energiecrisis. De pensioenreglementen moeten ten laatste op 31 december 2023 formeel zijn aangepast.

De ‘Bijlage Energiecrisis’ kadert in deze verplichting. Deze bijlage omvat de uitzonderlijke maatregelen die van kracht waren tijdens de energiecrisis en is beperkt in de tijd. Ze wordt in AG EB Online aan elk reglement toegevoegd. Hebt u geen AG EB Online? Dan ontvangt u de bijlage via de post, met de vraag om deze toe te voegen aan de reglementen van uw pensioenplannen. 

Deze wettelijke formele aanpassing heeft enkel betrekking op de pensioenplannen. Er is dus geen enkel gevolg voor de Health Care-contracten.

Even opfrissen: wat gebeurt er in normale omstandigheden met de aanvullende pensioenopbouw en de verschillende risicodekkingen als uw werknemer tijdelijk werkloos is?

Bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst van uw werknemer geschorst. Dit betekent doorgaans dat er tijdens deze periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst geen aanvullend pensioen wordt opgebouwd en dat ook de risicodekkingen (overlijden, hospitalisatie, ambulante zorgen, gewaarborgd inkomen en premievrijstelling) worden beëindigd.

In normale omstandigheden moet u dan als werkgever de tijdelijke werkloosheid van een werknemer melden aan AG, waarop de premiebetalingen en de dekkingen worden stopgezet.

In sommige gevallen voorziet het pensioenreglement en/of het verzekeringscontract wel in de verderzetting van de pensioenopbouw of de risicodekkingen bij tijdelijke werkloosheid. In dat geval blijven de contractuele bepalingen van toepassing en worden de dekkingen verdergezet. U hoeft dan niets te doen. Het is dus belangrijk om na te gaan wat er hierover in uw pensioenreglement of verzekeringsovereenkomst(en) bepaald is.

Voorziet u voor uw werknemers in een cafetariaplan, dan worden de verschillende waarborgen uit dat plan als één toezegging beschouwd en geldt de schorsing (of de eventueel voorziene verderzetting tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid) voor alle waarborgen.


Wat met tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis?

De omstandigheden zijn vandaag allesbehalve normaal. Daarom voorziet de Belgische wetgever tot en met 31 maart 2023 een belangrijke uitzondering op bovenstaande principe. Bij een tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis voorziet de wet dat uw werknemers aangesloten blijven bij uw verzekeringen (aanvullend pensioen/overlijden/hospitalisatie/ambulante zorgen/gewaarborgd inkomen/premievrijstelling) die u voor hen afsloot, en dat de in het contract voorziene dekkingen gewoon blijven doorlopen. Bovendien biedt de wet u de mogelijkheid om de premiebetalingen uit te stellen tot en met 31 maart 2023.

 • Voor welke bedrijven?
​Het bijzonder stelsel van tijdelijke economische werkloosheid, zoals bedoeld in deze wet, geldt voor energie-intensieve bedrijven die operationele verliezen lijden wegens de stijging van aardgas- en elektriciteitskosten als gevolg van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne. Hiervoor moet uw bedrijf aan één van de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • ​​Of de aankoop van energieproducten (met inbegrip van andere energieproducten dan aardgas en elektriciteit) maakte voor het kalenderjaar 2021 minstens 3% uit van de toegevoegde waarde van het bedrijf.
  • ​Of de​ definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan de aanvraag van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis is verdubbeld in vergelijking met de definitieve energierekening van hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.

Voor bedrijven die behoren tot de socialprofitsector kan bij ministerieel besluit worden afgeweken van deze criteria.

​​

 • Voor de periode van 1/10/2022 tot en met 31/03/2023 

  • ​Deze periode kan verlengd worden via Koninklijk Besluit.

Meer informatie over dit bijzonder stelsel vindt u op de website van de RVA.

Naar analogie met de eerdere Covid-19-maatregelen voorziet de wet voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de energiecrisis in de automatische verderzetting van de pensioenopbouw en de risicodekkingen in een collectieve werkgeverstoezegging.
U hebt evenwel de mogelijkheid tot het schorsen van de dekkingen, behalve voor overlijden, en tot uitstel van premiebetaling. Een overzicht:

1. 
U laat de toezeggingen doorlopen tot en met 31 maart​ 2023
    (automatische​ keuze)​

De aanvullende pensioentoezeggingen, verzekeringen gezondheidszorgen (hospitalisatie, ambulante kosten), arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (gewaarborgd inkomen, premievrijstelling) zullen automatisch worden voortgezet en de premies zullen verder worden opgevraagd voor de betrokken werknemers tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis. En dit zowel bij volledige als bij gedeeltelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis.

De wet voorziet dat de voortzetting van de waarborgen de standaardkeuze is. U hoeft voorlopig niets te doen en moet ons de tijdelijke werkloosheid zelfs niet melden.
De premiebetalingen worden verdergezet zoals voorzien, maar als werkgever krijgt u de mogelijkheid om de premiebetaling (zowel de werkgeversbijdragen als de persoonlijke bijdragen) voor de betrokken werknemers uit te stellen tot en met 31 maart 2023. Dit werd zo voorzien in de wet, en dat enkel voor de periode van tijdelijke werkloosheid. 

Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, vragen we u om dit zo snel mogelijk te melden aan uw gebruikelijke contactpersoon bij AG.

Noteer dat de einddatum van 31 maart 2023 nog kan worden verlengd.


2. U laat één of meerdere toezeggingen tijdelijk schorsen

U kan als werkgever de dekkingen schorsen gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis, met uitzondering van de overlijdensdekking die ten minste moet worden behouden tot en met 31 maart 2023.

De eventuele schorsing van de dekkingen geldt per toezegging. Als uw werknemers genieten van dekkingen via een cafetariaplan, geldt uw keuze dus voor alle dekkingen van dat plan. De overlijdensdekking loopt hoe dan ook verder tot en met 31 maart 2023. Uw keuze moet ook dezelfde zijn voor alle werknemers in tijdelijke werkloosheid. U kan er bijv. niet voor kiezen om de dekkingen voor uw directieleden te behouden, en die voor uw bedienden te schorsen.

Als u de dekkingen wil schorsen, brengt u ons binnen de 30 dagen na aanvang van de tijdelijke werkloosheid op de hoogte dat u ze wil schorsen voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis. 

Dit betekent dat uw werknemer in deze periode geen aanvullend pensioen opbouwt. Bovendien kan hij geen beroep doen op uw verzekering(en) bij AG en geen aanspraak maken op een terugbetaling of andere tussenkomst. Het is belangrijk dat u uw werknemers informeert over uw beslissing om de dekkingen te schorsen​.


Hoe kan u uw keuze doorgeven?

 • Als u de pe​nsioenopbouw en risicodekkingen wil behouden, hoeft u niets te doen. Het behoud is standaard voorzien in de wet. 

 • Als u uitstel van premiebetaling wil vragen, of u wil de pensioenopbouw en risicodekkingen schorsen voor de periode van tijdelijke werkloosheid, dan moet u dat binnen de 30 dagen na ontvangst van ons bericht of na de aanvang van de tijdelijke werkloosheid laten weten aan uw gebruikelijke contactpersoon bij AG. De premies die u intussen aan AG hebt betaald, worden niet terugbetaald.

 • Hebt u uw keuze al doorgegeven? Dan hoeft u verder niets meer te doen.

De wetgever heeft de nodige tijd gegeven om de door u gemaakte keuzes vast te leggen in het pensioenreglement. We nemen hiervoor later opnieuw contact met u op. (Update: dit is ondertussen gebeurd - zie aanvulling in de inleiding).Heel belangrijk: informeer uw werknemers over uw keuze

Wat u ook kiest (de dekkingen laten doorlopen of ze tijdelijk laten schorsen): communiceer duidelijk naar uw werknemers wat uw keuze is én wat de gevolgen ervan zijn. De wetgever verplicht u immers om uw aangeslotenen hierover uitgebreid te informeren.

 • Kiest u voor het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen? Licht dan duidelijk toe wat de gevolgen zijn van de voortzetting op de eventuele persoonlijke bijdragen van de werknemer. Verduidelijk daarbij ook de voorwaarden bij de inhouding op het loon van de werknemer en de eventuele spreiding van deze inhoudingen.
 • Kiest u ervoor om de pensioenopbouw en de risicodekkingen niet verder te zetten gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid? Informeer uw werknemers en leg hen de gevolgen ervan uit. Vermeld zeker ook dat de overlijdensdekking behouden blijft tot en met 31 maart 2023.


Wat met de gezinsleden van mijn werknemers die aangesloten zijn bij de aanvullende verzekeringen gezondheidszorgen?
De wetgeving rond het voortzetten van de dekkingen geldt ook voor deze van de gezinsleden van de betrokken werknemers.

Is er een specifieke regeling voor sectoren?
Het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen tot en met 31 maart 2023 is door de nieuwe wet de standaard. Deze regeling is dus ook van toepassing op werknemers die zijn aangesloten bij een sectoraal pensioenstelsel en/of een sectorale collectieve verzekering. Als inrichter hoeft u hiervoor niets te doen.

Bent u inrichter van een sociaal pensioenstelsel? 
Dan kan u beslissen dat de voortzetting van de aanvullende pensioenopbouw een solidariteitsprestatie vormt. Dit betekent dat u deze waarborg gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis kan financieren via uw solidariteitstoezegging. In dat geval dient u contact op te nemen met uw solidariteitsinstelling, en met AG via uw gebruikelijke contactpersoon. 

Verder is de hierboven beschreven informatie over het schorsen van de waarborgen, het uitstel van premiebetaling, de informatieplicht en het doorgeven van de keuzes ook van toepassing voor sectoren. 

Hebt u nog vragen over deze wet en de uitzonderlijke maatregelen?
Contacteer dan bij voorkeur uw gebruikelijke contactpersoon bij AG.