overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten - AG Employee Benefits
pijlers

Gepubliceerd op 22/06/2018

DELEN

Omzetting van de Europese richtlijn in verband met overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten

​​​​
Tegen 21 mei 2018 moest België de nodige maatregelen treffen om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Europese richtlijn in verband met overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten (zogenaamde ‘Portability-richtlijn’).

We informeren u graag over de impact van de aanpassing van de wetgeving rond de aanvullende pensioenen die als gevolg hiervan goedgekeurd werd op 21 juni 2018.


Wat?

Afschaffing van de minimumleeftijd van 25 jaar voor de aansluiting (‘wachtperiode’): dit betekent dat elke werknemer onmiddellijk moet aangesloten worden bij indiensttreding, ongeacht de eventuele aansluitingsvoorwaarden rond leeftijd en/of anciënniteit in het betrokken pensioenreglement.
Er wordt wel nog steeds rekening gehouden met andere aansluitingsvoorwaarden, bv. functieclassificatie. Ook wijzigt de wet niets aan de mogelijkheid om bv. het percentage van te betalen premie afhankelijk te maken van de anciënniteit.

Afschaffing van de termijn van 1 jaar voor de verwerving van aanvullende pensioenrechten (‘drempelperiode’): vanaf de aansluiting worden meteen verworven rechten opgebouwd.
Als het bedrag van de verworven rechten op de datum van uittreding lager is dan of gelijk aan 150 euro, heeft de aangeslotene geen keuze met betrekking tot de bestemming van zijn pensioenrechten. De standaardkeuze ‘slaper’ wordt toegepast: de verworven rechten blijven bij de pensioeninstelling staan in de groepsverzekering van de vorige werkgever. Bij pensionering zal dit opgebouwde bedrag uitbetaald worden.

Recht van aangeslotenen om op eenvoudig verzoek bijkomende inlichtingen te verkrijgen over de eventuele gevolgen van de beëindiging van de arbeidsverhouding op het aanvullend pensioen en over de voorwaarden die de behandeling van pensioenrechten regelen na de beëindiging van de arbeidsverhouding.
Aan deze verplichting wordt voldaan in de pensioenreglementen en communicaties van AG Insurance.Wie? Wanneer?

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing vanaf 21 mei 2018. Dit betekent dat de Europese richtlijn omgezet is. Ook het recht op bijkomende inlichtingen geldt vanaf dat moment.

De afschaffing van de zogenaamde ‘wachtperiode’ en ‘drempelperiode’ gaat in vanaf
1 januari 2019, en dit voor

zowel nieuwe indiensttredingen vanaf 1 januari 2019

als werknemers in dienst getreden vóór 1 januari 2019, maar die volgens de oude wetgeving nog niet voldeden aan de voorwaarden voor aansluiting en/of het opbouwen van aanvullende pensioenrechten.

Voorbeeld 1:

Een 23-jarige werknemer treedt in dienst op 1 april 2018. Het pensioenreglement voorziet een minimumleeftijd van 25 jaar.

Huidige regeling: hij is op 1 april 2018 nog geen 25 jaar en wordt dus nog niet aangesloten aan de pensioentoezegging op het moment dat hij in dienst treedt.

Nieuwe ‘Portability’-regeling: hij wordt aangesloten op 1 januari 2019.

Voorbeeld 2:

Een werknemer treedt in dienst op 1 september 2018 en verlaat de werkgever op
1 augustus 2019. Het pensioenreglement voorziet onmiddellijke aansluiting en verworven rechten na 1 jaar aansluiting.

Huidige regeling: hij maakt geen aanspraak op verworven rechten, want hij is minder dan 1 jaar aangesloten.

Nieuwe ‘Portability’-regeling: hij voldoet op 1 januari 2019 aan de verwervings-voorwaarde en maakt dus aanspraak op de verworven rechten voor een periode van 11 maanden, namelijk rechten opgebouwd tussen 1 september 2018 en
1 augustus 2019.


We houden u verder op de hoogte van de concrete gevolgen hiervan op uw aanvullende pensioentoezegging.

Uw vertrouwde contactpersoon staat natuurlijk klaar om te antwoorden op uw vragen.