Economische en financiële terugblik en vooruitzichten - AG Employee Benefits
Economische en financiële terugblik en vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar

Gepubliceerd op 24/06/2024

DELEN

Economische en financiële terugblik en vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar

Nu de eerste zes maanden van 2024 ten einde lopen, neemt Olivier Colsoul, Senior Strategist bij AG, de tijd om het met ons te hebben over de dynamiek die de economie en de financiële markten in de eerste helft van het jaar vorm heeft gegeven.

Hoe zou u de economische situatie beoordelen?

Sinds het begin van het jaar is de wereldwijde conjunctuur geleidelijk verbeterd. De voorlopende indicatoren bevinden zich weer in de expansiezone. Bovendien heeft de economische groei in het eerste kwartaal zowel China als de eurozone positief verrast. Beide regio’s lijken zich te herstellen na meerdere kwartalen van onverschilligheid. 

Economische situatie

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan toont de Amerikaanse economie zich nog steeds veerkrachtig, ondanks gematigde bbp-cijfers. 

De terugkeer naar de inflatiedoelstelling van 2% na een aanzienlijke vertraging van 18 maanden blijkt enigszins ingewikkeld te zijn. Vooral in de dienstensector blijft de inflatie hardnekkig, mede door de aanhoudende loongroei. Toch wordt de vertraging in de inflatie niet betwist.


Wat zijn de gevolgen voor de centrale banken?

Sommige grote centrale banken, zoals die van Zwitserland en Zweden, hebben als eerste maatregelen genomen door hun rentetarieven te verlagen. In juni werden ze gevolgd door de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank. Hoewel de Europese Centrale Bank een renteverlaging heeft doorgevoerd, werd er uit voorzorg rekening gehouden met de aanhoudende inflatie door niet expliciet te bevestigen dat dit het begin is van een nieuwe neerwaartse cyclus. Wel erkent de Europese Centrale Bank dat toekomstige verlagingen waarschijnlijk zijn. Dit hangt af van de belangrijkste economische gegevens, die hopelijk in de richting van matiging blijven bewegen.


"De voorlopende indicatoren bevinden zich weer in de expansiezone"


Aan de andere kant is de Amerikaanse Federal Reserve terughoudender om de rente te verlagen. De Amerikaanse economie presteert goed en de inflatie ligt iets hoger dan in Europa. Toch wordt verwacht dat er vóór het einde van het jaar een eerste renteverlaging zal plaatsvinden.

De belangrijkste beurzen zetten hun opwaartse trend voort en waren helemaal in hun schik. Hoe valt dat te verklaren?

Het lijkt erop dat de grote beursindices wereldwijd prestaties neerzetten van bijna 10%, soms iets hoger en soms iets lager. Het zogenaamde Amerikaanse “exceptionalisme" heeft opnieuw in het voordeel van Wall Street gewerkt. De inmiddels bekende "magnificent seven", vooral actief in de technologie, trekken opnieuw de aandacht met recordstijgingen in zowel winsten als aandelenkoersen. Ook andere aandelen profiteren hiervan, zij het met minder sterke stijgingen. Het positieve nieuws komt voort uit bedrijfsresultaten die over het algemeen blijven verbeteren, wat leidt tot positieve bijstellingen door analisten. Deze vaststelling zien we nu ook bij Europese aandelen, hoewel hun intrinsieke groei zwakker is dan die van hun Amerikaanse tegenhangers.


Hetzelfde kan echter niet worden gezegd van de opkomende markten, die nog steeds achterblijven.

Dat is een feit. Ondanks de groeiende belangstelling voor India, blijft China de dominante economische speler. Hoewel de groei is aangetrokken, zijn veel economen van mening dat het herstel na verloop van tijd zal afzwakken. Naast de geopolitieke context en het risico op een nieuwe handelsoorlog met de Verenigde Staten en mogelijk Europa, worden de aanhoudende druk op de vastgoedmarkt en het zwakke vertrouwen van huishoudens en privébedrijven genoemd als factoren die het effect van eerdere stimuleringsinspanningen verminderen. Bovendien zijn internationale beleggers voorzichtig als het gaat om investeren in de Aziatische reus.


"De inflatie blijkt in de Verenigde Staten hardnekkiger dan verwacht"


Ook obligaties lijken moeite te hebben om uit de rode zone te komen.

De prestaties tot nu toe zijn inderdaad teleurstellend, en daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste heeft de geruststellende communicatie van de Fed in december vorig jaar een totale rally veroorzaakt, wat eind 2023 leidde tot een scherpe daling van de obligatierente. Ten tweede blijkt de inflatie in de Verenigde Staten hardnekkiger dan verwacht, waardoor zowel de markt als de Fed de verwachtingen van een renteverlaging uitstellen. Dit heeft geleid tot volatiliteit op de obligatiemarkten en een lichte daling van de obligatierentes.


Hoe zou u de eerste helft van het jaar samenvatten?

De evolutie was over het algemeen positief te noemen. Vanuit economisch oogpunt lijkt de groei aan te trekken. De desinflatie verloopt iets trager, zij het vanaf een niveau dat niet alarmerend is. Op de financiële markten zijn de beurzen de beleggers wel gunstiger gezind. De enige keerzijde zien we bij de obligaties. Die zijn volatiel gebleven, maar positief is wel dat de rentevoeten beter zijn dan zes maanden geleden.


Hoe ziet de tweede helft van het jaar eruit?

Over het geheel genomen is het onwaarschijnlijk dat de trends die we tot nu toe hebben gezien, zullen omkeren. Het ziet ernaar uit dat de economische opleving op een gestaag niveau zal aanhouden, omdat het monetaire beleid bewust restrictief blijft om de inflatie onder controle te houden. Toch wordt verwacht dat de belangrijkste rentetarieven licht zullen dalen, ook in de Verenigde Staten. Ons centrale scenario van een zachte landing voor de economie, in verschillende mate aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, houdt dus nog steeds steek, wat geruststellend is. Voor beleggers zullen obligaties waarschijnlijk logischerwijs iets beter presteren, gezien hun hogere rendement op de vervaldatum. Wat aandelen betreft, blijven het klimaat en de winsttrends gunstig, maar de koersstijgingen zouden in de nabije toekomst minder sterk kunnen zijn, gezien de goede prestaties die in het eerste halfjaar al zijn neergezet.


"De beurzen zijn de beleggers wel gunstiger gezind"


Om ons gesprek af te ronden, willen we het nog even hebben over het politieke of zelfs geopolitieke aspect. 2024 lijkt wereldwijd een recordverkiezingsjaar te worden. Zonder echt voorspellingen te doen, welke impact zouden die verkiezingen kunnen hebben op de wereldeconomie en de financiële markten? ​

De helft van de stemgerechtigde wereldbevolking in 88 landen trekt dit jaar naar de stembus. Niet alle verkiezingen hebben dezelfde impact. De belangrijkste zijn ongetwijfeld de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, maar dichter bij huis hebben de Europese en Belgische federale verkiezingen net plaatsgevonden. Hoewel er bij de Europese verkiezingen geen grote verrassingen uit de bus kwamen, was de uitslag in België verbluffend genoeg minder ingewikkeld dan gewoonlijk voor de vorming van een regering die de begroting moet goedkeuren. Maar de grote verrassing kwam uit Parijs, waar de president heeft besloten om het parlement te ontbinden en vervroegde parlementsverkiezingen heeft uitgeschreven. Die kunnen de relatieve meerderheid van de huidige regering in gevaar brengen en de deur openen voor extreme partijen of leiden tot een politieke impasse. Door die plotselinge onzekerheid, die door sommigen als onnodig en riskant wordt gezien, is de stemming onder beleggers ernstig bekoeld in tijden waarin de begrotingssituatie verre van rooskleurig is. In afwachting van de nieuwe verkiezingsstrijd tussen Biden en Trump, die economische gevolgen kan hebben voor Europa als de voormalige republikeinse president wint, lijdt het geen twijfel dat (geo)politieke risico's de komende maanden de boventoon zullen voeren en misschien voor opschudding zullen zorgen op de financiële markten. Wordt dus vervolgd.