Formulieren

Alle formulieren voor uw verzekeringen op een rij.

​​​​​

Pension@work

Pensioen & Overlijden Pension@work

Ingevulde formulieren mag u tekenen en terugsturen naar AG Employee Benefits, ter attentie van de beheerder van uw plan, op

​      Emile Jacqmainlaan 53
      1000 Brussel​


Een nieuwe aansluiting doorvoeren   
FR - NL 

De persoonlijke keuzes van de aangeslotenen aanpassen

FR - NL


​Begunstigde(n) in geva​l van overlijden

Aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden

De aangeslotene vult het formulier in en ondertekent het. Daarna stuurt hij het document rechtstreeks terug naar AG Employee Benefits, naar het adres vermeld op het formulier. 
FR - NL                                 

Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (2de pijler)​
FR - NL                                

Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (3de pijler)​
FR - NL

Een uitdiensttreding melden
Gebruik het formulier Uitdiensttreding indien het arbeidscontract van uw aangeslotene beëindigd wordt om een andere reden dan pensioen, brugpensioen, vervroegd pensioen of overlijden.
 EN - FR - NL - DE


Een pensionering of vervroegde pensionering :       

Gebruik het formulier Aanvraag van vereffening indien uw aangeslotene met pensioen, brugpensioen of vervroegd pensioen gaat.

Druk het formulier af en vul het gedeelte in dat u aanbelangt.

Vraag de aangeslotene het document verder in te vullen, te tekenen en u terug te sturen met toevoeging van:

een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart.

Indien de fiscale woonplaats of zetel van fortuin van de aangeslotene in het buitenland gelegen is: het fiscaal attest. Hiervoor dient u het document 'fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland' aan de aangeslotene te bezorgen in de taal van het betreffende land.   


Aangifte vereffening

EN - FR - NL - DE


Fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland
EN - FR - NL - DE - ES  


Een overlijden

Gebruik het formulier Overlijdensaangifte om het overlijden van de aangeslotene te melden.                

Druk het formulier af, vul de door u gekende informatie en vragen in en onderteken het formulier.                   

Vraag de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een andere erfgenaam van de aangeslotene om het document verder in te vullen en te ondertekenen.

Voeg aan de documenten toe die worden opgesomd op pagina 3 van de overlijdensaangifte.

Deze documenten kunnen zowel door u als door de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een andere erfgenaam van de aangeslotene naar AG worden teruggestuurd.​

FR - NL


De informatie opgelegd door de Wet Verwilghen meedelen 
(verzekering gezondheidszorg of gewaarborgd inkomen)

                                           

Informatiedocument prefinanciering
Dit document moet de werkgever overmaken aan alle verzekerde personeelsleden en bij elke nieuwe aanwerving. Op die manier komt de werkgever zijn wettelijke informatieverplichting als gevolg van de Wet Verwilghen na. Gezien de strenge sancties is het aangeraden om de werknemer voor ontvangst te laten tekenen.
Indien het een collectieve hospitalisatieverzekering betreft, moet de werkgever ook de fiche AG Care Vision overmaken.

EN - FR - NL - DE


Fiche AG Care Vision
Samen met het informatiedocument prefinanciering moet de werkgever die een collectieve hospitalisatieverzekering heeft afgesloten ten voordele van zijn personeelsleden, ook de fiche AG Care Vision overmaken aan de verzekerde personeelsleden. AG Care Vision is een individuele hospitalisatieverzekering die inspeelt op de bedoeling van de wetgever om de prefinanciering aan te moedigen.
EN - FRNL                                                                                                             


Aanvraag tot individuele voortzetting  collectieve verzekering
Dit document moet overgemaakt worden aan de werknemer ten laatste 30 dagen na de beëindiging van de aansluiting of het verlies van de collectieve dekking van de verzekering gezondheidszorg of gewaarborgd inkomen. Het document bestaat uit 2 delen:
Het eerste deel moet volledig ingevuld worden door de werkgever. 
Het tweede deel is bestemd voor de werknemer om de individuele voortzetting aan te vragen.
Beide documenten moeten overgemaakt worden aan de werknemer.
EN - FR - NL - DE