spacer.gif
Nuttige Info

 Begunstigingsclausule groepsverzekering

 

Wie krijgt de verzekeringsprestatie van uw groepsverzekering in geval van overlijden? Dat is afhankelijk van hoe uw begunstigingsclausule is geformuleerd. De wet van 13 januari 2012 brengt namelijk wijzigingen aan in de interpretatie van de formulering van dergelijke begunstigingsclausule.
 
Vanaf 5 maart 2014 wordt de begunstigingsclausule ‘de wettelijke erfgenamen’ gelijkgeschakeld met ‘de nalatenschap’. In welke rang de ‘wettelijke erfgenamen’ binnen de begunstigingsvolgorde werden opgenomen, heeft geen belang.

 

    

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u de uitlegnota en de voorbeeldbrochure  raadplegen.

 
Indien in het pensioenreglement van uw werkgever of inrichter de ‘wettelijke erfgenamen’ niet werd opgenomen in de begunstigingsclausule in het kader van overlijden, heeft de wetswijziging geen impact.

 

  

 Hospitalisatieverzekering

 • Wenst u uw verzekering gezondheidszorg individueel voort te zetten? Gelieve dan dit document in te vullen en naar ons onderliggend.
 • AG Care Vision: Nu AG Care Vision onderschrijven is dé oplossing om de voordelen van uw collectieve hospitalisatieverzekering voor de rest van uw leven te behouden, zonder dat u zich zorgen hoeft te moeten maken wanneer u, om welke reden ook, uw werkgever zou verlaten.
 • AG Care Hospitalisatie

 

 Verzekering Leven/Overlijden

 • Voorschotten: als u van plan bent om een huis te bouwen, te kopen of te renoveren, weet dan dat uw verzekering Leven/Overlijden u hierbij kan helpen! Ontdek hier hoe.
 • Wet IBP: laatste wijzigingen van de wetgeving met betrekking tot aanvullende pensioenen
  Raadpleeg de  informatienota.
 • Rainbow Fondsen: Ontdek deze fondsen, met verschillende risicoprofielen, waarin u kunt investeren in het kader van uw groepsverzekering

 


 

 Ooorlogsrisico

   

Dekking oorloogsrisico bij uw AG Employee Benefitsplan Leven/overlijden

 

In de algemene voorwaarden van uw AG Employee Benefitsplan vindt u de draagwijdte van het contract alsook de specifieke voorwaarden omtrent 'specifieke' risico's :

 

Zijn oorlogsfeiten gedekt?
Het overlijden dat te wijten is aan een oorlogsfeit, is niet gedekt.


Indien het overlijden zich echter voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, dient er onderscheid gemaakt te worden tussen twee gevallen:

 • indien het conflict uitbreekt tijdens een verblijf in het buitenland, is het risico gedekt voor zover de aangeslotene niet actief deelneemt aan de vijandelijkheden;
 • indien de aangeslotene zich naar een land begeeft waar een gewapend conflict gaande is, dan kan hij gedekt worden voor zover hij niet actief deelneemt aan de vijandelijkheden. Deze dekking vereist een bijpremie en dient in een bijlage aan het contract vermeld te worden.


Het oorlogsrisico wordt geschat in functie van het land van bestemming. De landen zijn verdeeld over 4 lijsten ( Landenlijst ), met voor elke lijst een verschillende dekking en tarificatie. De gedekte risicokapitalen zijn beperkt tot 250.000 EUR.


Lijst 0 : de landen op deze lijst worden beschouwd als onverzekerbaar, afwijkingen zijn niet mogelijk.


Lijst 1: de landen en regio's die zich op deze lijst bevinden zijn eigenlijk onverzekerbaar. Ten exceptionele titel, is AG Insurance toch bereid om het oorlogsrisico te verzekeren in de landen en regio's van lijst 1, op voorwaarde dat het complete dossier (= de betrokken aangeslotene(n), de duur van het verblijf en de bestemming) op tijd (bij voorkeur schriftelijk en 5 werkdagen vóór het vertrek) meegedeeld wordt aan AG Insurance. AG Insurance behoudt zich het recht om het risico te aanvaarden aan de voorwaarden die zij stelt en voorlegt aan de onderneming of om het risico niet te aanvaarden.


Lijst 2: AG Insurance aanvaardt het oorlogsrisico te dekken voor de landen en regio's van lijst 2 tegen een bijpremie, altijd op voorwaarde dat de betrokken aangeslotene(n), de duur van het verblijf en de bestemming op tijd meegedeeld worden aan AG Insurance.


Lijst 3: AG Insurance aanvaardt het oorlogsrisico te dekken voor de landen en regio's van lijst 3 tegen een bijpremie, altijd op voorwaarde dat de betrokken aangeslotene(n), de duur van het verblijf en de bestemming op tijd meegedeeld worden aan AG Insurance.

 

 

Dekking oorlogsrisico bij uw AG Employee Benefitsplan Invaliditeit

 

De algemene voorwaarden van uw plan stellen dat de oorlogsfeiten niet gedekt zijn. 


AG Insurance kan afwijkingen toestaan op de contractuele voorwaarden, op dezelfde manier als in overlijden. Een afwijking zal in principe slechts toegestaan worden in het kader van de professionele activiteit van de verzekerde in opdracht van zijn werkgever = onderschrijver van de conventie Invaliditeitsrente.


Toekenningsvoorwaarden:

 • elke afwijking wordt bevestigd in een apart premieborderel waarin de bijpremie vermeld wordt;
 • de dekking 'ongevallen' moet verzekerd zijn;
 • de dekking wordt beperkt tot een jaarrente van 12.500,00 EUR;
 • elke afwijking maakt het voorwerp uit van een bijpremie.

 

Dekking oorlogsrisico bij uw AG Employee Benefitsplan Gezondheidszorgen

 

Het oorlogsrisico is niet gedekt.